> >

���-�������� �������� ������ / ���, ����������, �����, ���-�����, ������������, ����������, ������������ ���������


���-�������� �������� ������ / ���, ����������, �����, ���-�����, ������������, ����������, ������������ ��������� ������ �������� � 9 ����������� ��������� �������� � ������ � ������� ��������, ������������ �� ���-��������. �������� ���� ��� ����� ��� ��������,  ������ 12 ����� ������� ������� ��������� ���� �������� ���� ����. � ��������� ������ ����� ���������������� � ����� ������� ���������, ���� ������������ ������� �������� �����. ��������� �������, ��� � ��������� ����� ����� ����� �������  ������� � 97 ���������� � ���.
���������� ���������� »


��������� ������ ��������� ������ ���� �� �������� / ���� �� ��������, ��������, �������� �������, ��������, ����, �������� ������


��������� ������ ��������� ������ ���� �� �������� / ���� �� ��������, ��������, �������� �������, ��������, ����, �������� ������ �������� ������� ������� ��������� ���� ��������� ������ ����� ����, ��� �� ����� �������� �������, ��������� �� �������� � �����. ���� �� ����������� �������� � ����� ������ �������� �������������. ��������� ������������ �������, ��� �������� ����� ��-��� �������� � �������� �� ������� �������� ���, �������� �� ��������� ������. ��� ������ ������� ������������������ �������, ��� ������ ��� ����� ������ � ����������� ����� � ������, ����� ��������� »


������ ������� �������� / ������������, ������, �����, �����, �����������, �������, eBay


������ ������� �������� / ������������, ������, �����, �����, �����������, �������, eBay ��� �������� �� �������, ���������� � ���� ������ �������, ���� ���������� �� ��������� � ������ � ������� ����������� ��������� �� ��������-�������� eBay. ������� �����������, ��� 56-������ ������� � 55-������ ������� �� �������, ���������� � ��������, ������������� ��������, ���� ���������� � ����� � ������ �� ������� �������������.
� ������������ ����� �������� 10 �������, ���������� ��������� � ����� ��������� ��� �����. ��� ������ ����� ��������� »


���������� ������� �������� ��������� �� ��������� / �����������, �������, ���������, �����, �������, �������� �������


���������� ������� �������� ��������� �� ��������� / �����������, �������, ���������, �����, �������, �������� ������� ������ �������, ������� ���������� ������������ �� ����� � “������������” ����������, ��� ��������� �������� ������ ����-��� � ����� �������. “����������” ���������� ��������� ������ ���������� � ������������� ���� ����������, �� ���������� ��������� “������������” �� ������ �� ����� �����, �� ��� � ������ �������, ������� �� ����� � ����� ���������� ��������������, �������� Associated Press.
��� ��������� �������, � ������ �������� ����� ���������� »


���� �� ������ ���� �������� �� 30% / ����, ������ ����, ���� ���, ��� � ������, ��� � ������, �������, �������, �������, ����������


���� �� ������ ���� �������� �� 30% / ����, ������ ����, ���� ���, ��� � ������, ��� � ������, �������, �������, �������, ���������� �������� ������� ������������� � ����, ��� ���� �� ���� � ������ ������ 2008-2009 �����, �� ����������� ���������, �������� �� 25-30% �� ��������� �� ���������� ������ ����� 2007-2008 �����, ������� ������ ����-��������� ���������� ������������� ������ �������� ����������.
���� ��� ����� �������� �� �����������. ���, ��������� ������� �� ������� ���������� �� 20%, � ������� – �� 30%, �� ������� – �� 10%.
“� ����������� ��������� ��������, ���� »


������ ������� ���������� ����������� ��� / ������, ��������, �����, ��������, ������, ���-����, ���, �������, ������� ��������������, ������������


������ ������� ���������� ����������� ��� / ������, ��������, �����, ��������, ������, ���-����, ���, �������, ������� ��������������, ������������ ��������� ������������ ������ ������ ������� �������� �� ���������� ������ ���������� ���� ����������� ��� �� ��� � ������. ����������� ������������� ������ �������, ��� �� ��������� �������� ������ �������� ��� ��������� �����������, � ��� ����� ������� � ���-�����, ������� ������ ��� ���������� � �������, 16 �������, �������� Associated Press.
��������, ��� 29 �������� ������� ������ ����������������� � �������� � �������� ����� ����� ���������, »


� ������� ���������� �������� �������� ���������� / ������������, �������������, ����� � ����������, ���������, ����, �������, ������� �����


� ������� ���������� �������� �������� ���������� / ������������, �������������, ����� � ����������, ���������, ����, �������, ������� ����� ��������, ������� ���������� ��������� � ����������, ��� ������������ ������� ����� ������, ��� � ������� ������, ������ ��������� ������ �������� ������������ ������ ��������� ������������� ������ ������������ ��������������. ������������� ����� �������� ������ ��������� � ������������ � ��������, � ������� �������� ������� �� ������� ���� 34 �������� – 11 ������������� � 23 �����������.
����������� ��� ����� “������ – ��� ������!” ����������� ����������������� »


���� �������� �������� � ����� / ���, ����, ������, ���, �������� �� ����, ����������� ������������, ������������, �������, ��������


������ ��������, ��� ���� � ���� ����� ������ � ������ � ���������������� ����. ��� �������� �������� ���������� ������, �������, ���� �� ������  ��������� ������������ ��������������, ����� ���������� ������� �� ���� �������. ������������ ���������� ���� ������� ��������, ��� ������ ������� �� ��������� �������, � ����� �������� ��������� ���� ���� ��������.
������ �� ������������ �������� � ��� ����������, ��� 40% ������� ������ �������� ���������� ���� ���� ����� ����, ��� �� »


"���������" ��������� ��������� ������ �� ���������� / �����������, �������� ������, ��������, �������, ����, ������


"���������" ��������� ��������� ������ �� ���������� / �����������, �������� ������, ��������, �������, ����, ������ ������������ “���������” ����������� ���������� ���������� ������ �� ��������� ���������� � �������. ������� ��������� ���� �� ���� ����������� �����������, ���� ��, ��� ������� � ������ � 7 ������� 2008 ����.  ������������� ����� ������ � ������ � ����.
����� ����, ������������� �������� ������ � ������ �� �������������, �������, ��������. ������ � ��� �� ���� “���������” �� ������ � ����������� ���� ����������� ���� �� �������.
��� ���������� »


��-�� ������� � �������� ��������� �������� ������� / ������, ���� ������������, ���������� ����, ������, ������, ��������������� ��������


��-�� ������� � �������� ��������� �������� ������� / ������, ���� ������������, ���������� ����, ������, ������, ��������������� �������� ���������� �������� �������������� ��-�� ����������� ������� ������������� ���������� ����� ���. ���� � ���, ��� ����� � ������ ������� ����� �� ����� ����� �������� ��������, � ��������������� �������� �������� � ����������. ������ �������� ������������ �� ���� ��������, ������� ����� ���� ���������� ����, � ����� ������ ��������� �� ���� �������, ����������� �� ���������������� �������. ������ ��-�� ����������� ������� ���������� ���� ������������� »Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-