> >

�� ����� �������� ����� �����


�� ����� �������� ����� ����� � �������� 31 ���, � �����������, �������� ���������� ������� �������, �� ����� �������� ���� ���������� ����������� �����. ����������, ������������� �������� Kish Air, � 131 ���������� �� ����� �������� � �������� ����� ����� ����� ������. ����������� �������� ���������� ���� ���������� �� ����� ������� ������ ������������ ������ ������������ ������������.
��������� ������� ������ ������������ � ���������� ��������� ������������ � ��������. ����� »


� ������ ������ ��������� ���������� “��������”


� ������ ������ ��������� ���������� “��������” � ���� ����������� � ������ ���������� ��������� ���������� “��������”. ��� �������� ������������ �������� ���, �� ���� 97 ���, �������� ��-��-��.
� 1912 ���� �.��� ���� ��� ����. �� ����� ������������ �� ����� “��������” � ���-����, � ������ – � ������, ��� ���� ������� �������� ������� �������� �����. ����� ������������ ������� � ��������� ���� �.��� �����, � ��, ������ � ����� ������� ��������.
��� ���� ����� ���� ��� ������� ����� ����� � »


������� ��������� ��������


������� ��������� �������� ������ ���������� � �������� ���������� � ��������. ����� ��� ����� ������������ ������� �� ��� ���� �� �������� ����������, ����� ����� ��������� ��������� ��, ����������� �� ���� ������� ������� � ���� ������������ ���������� ��������.
������ ������ �������� �������� �������, � ������������ ��� – ����� ���������. ���������� �� ������ ��������, ��������� �������� ����������� ������ �� ������� � ������ ����� ����� ������, �������� �� ��, ��� ��������� »


��� ������������ ���������


��� ������������ ��������� 31 ��� – ��������� ���� ���������. ��-��, � ���� �������������� �������, � ��������� �������� �� ����������� ������� (���� �� ���-������, �������, ������ � ���� ������ � ���) � ��������� ���� ����������� �������� ����. � ������ ������� �� ������ ���������� � ��������� ���������� � ���������� � ���, ��� ������������ ����������������� ����� ����������� ����.
� ����������� ��� ����� ���������� ���������� ����������. ����� ���������, ����� ��������, »


������� ����� ��� �����


������� ����� ��� ����� ����������� �� ����� � ������������, �������� ������������� � ������ ������� �� �� ��������� � ��� �� ������ ������� �� ��������� ����������� ��� ���� �������. ������ ���� � ����� ���� ������� ������� ��������, ��������������� �� ������ ����������� ��� ������� �������� � ��������� ������� � ���������� � ����� � ���������, �� � ��������� ���������� ���� � ����� �������� �������� ������ . � �������� ���������� ����� ������������ �� ������ ����������� ��������� � »


“��������� �����” �������� �������� ������������


“��������� �����” �������� �������� ������������ ��������� ���������� ����� ����� ������ ���������� ������������. ������ ������ �� ��� ���� ����� �������� ��������� ��������� ����� �� �����������. ������? ��������, ����� ����� ������ ����� ���, ����� ������������ �������� � ������ ��� ������ ���������� ����������� ������, � ����� ��������� ���������� ���������: ���� ���� �������� ���� �� ������ �� ������, �� � �� ����������� �������� ��������� ������������ – �������� � ������, ������� ����������, »


��� � ������� ����� ����� � ��������


��� � ������� ����� ����� � �������� ��� � ������� ����� ����� � ��������
����� ���� ��������� ��������������� ������������ ����� ������� ������ (������������) ��� ����� (��������������). � ������������ ���������� ������������ ���������� � ������� ������ ������, ��� ������������ �� ������ ��� ����������� ����������� (������ � ���), �� � ������������� ��������, ������������ � ������� ������������. �� ���� ���� ������� ��� ������� ����������� ���������� ������� ������ ���������. ��� »


� ����� ��������� ��������� ����


� ����� � 5 �� 7 ���� ����� ��������� ��������� ���� Kiev FIRE Fest. ������� ��������� ������ ������� �� �������, ������, ������� � �������.
������������ ��������� ������ �������� ������� ��������� ������ (�������), ����� ��������� (������), BurnCrewConcept (�������), ����� ������ ( ������� ).
Kiev FIRE Fest-2009 ������� ��� ��������: �����-�����, ��� ����� �������� ������ ��� ���������� ��������� � ������� �������� ���������� � ������-������ ������������ ������; �������� ������� �����, ������� »


������ ����������� ���� �������� ����������


������ ����������� ���� �������� ���������� ������ ����������� ���� �������� ����������
2 ���� ��������� ����� ����������� ���� �������� ����������� ����������. � ������� ������� �������� ������� ������. � ���� �� ��������� ������������� ������� �� ������� � �������� ��������� �������� ����������� �������, � ������� ������ ������������� ���� ����� �����. � ���� ��� ������� ���� ��������� �������� ����������� «����������», �������� � ������� ����� ������������� ����� ������.
�������: »


������ ������ ������ ������ �������� ����


������ ������ ������ ������ �������� ���� ������ ������ ������ ������ �������� ����
����� �������������� �������� �����-������ ������ �������������� �������� ���������� ����������� ������ �� 24-� ����������� � ���-�������, ��� ���������, �������, 31 ��� ������� ������ ����� �������� ��� �� ������� ����������. �� ��� ������� � ����������� ��������� ������ �������� � ���������� ������, ��� , ������, �����, ������� � ����, ������ ����������� ��������� ���� ����������� �������� ��������������� »Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-