�� ����� �������� ����� �����

> > > �� ����� �������� ����� �����

�� ����� �������� ����� ����� � �������� 31 ���, � �����������, �������� ���������� ������� �������, �� ����� �������� ���� ���������� ����������� �����. ����������, ������������� �������� Kish Air, � 131 ���������� �� ����� �������� � �������� ����� ����� ����� ������. ����������� �������� ���������� ���� ���������� �� ����� ������� ������ ������������ ������ ������������ ������������.
��������� ������� ������ ������������ � ���������� ��������� ������������ � ��������. ����� �� ���������.
��������, ��� ����� 2 ������ � ����� ������ ������ ������������� ������. ��������� ���� ����� � ������ ������� ��������� ������ � ������, � ���������� �������� ������� 25 ������� � ����� 120 �������� �������.


:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-