> >

���������� �������� �� ���� ����������


���������� �������� �� ���� ����������
���� ������� ���������� �� ����� ����������� ������ ������� � ������ ��� � ��������� ������. ��� ������� ���������� ����������� ���������, ����������, ������ �������� �� ������ ��������� �� ���� �� �������. �� � ���� ������������ �������� �� ������ �������� � “�������” ������������. � ���� �� � �������� ����������� ��������� �����? � ���� �����, ����� ��������� ������������ ����� ���������� ������ �������� ����������� �� ��� ������, ��� ��������� ���������������� »


�������� �������� “�����” ������ � ���������


� ��������� ������ �������� ������������ ����������� �������� “�����”. �������� ���������� � ��������� ������� ��������� (Landelfoot ) – ������ ���, � ���������� ����, � 1920 ���� ������� “�����”.
��� ��������� ��� ������� ����� ����������� ��� � �������� ��������, ����� ������� �������� �������, ����� �� �� �������� �����. ����� “�����” ������� � ��������� ��� �������������, � ������� ������� �� ����� ���������� � ��������.
���������� ��� ������ � ���, ��� “�����” ����� ������ ����, �������� »


����� ������ ������ ���������� �������� �� ����


����� ������ ������ ���������� �������� �� ����
���������� ����� ������ ������ � ����������� ������� ����� �� ������ �� ��������� ���������������������� ������.
��� �������� ���������� ������, “� ������ ������ ������ �� ������� ��� � ������, � ���� ���� ������ ��� ��� �������� ������������, ����� �� ���������� �������� ���� ������!”.
����� � ������ ��������� ����� ���������� “���������� ��������� �����”. ���������� �������� ���� ����� ���� ����������� ��� �������� �������� ������ ����, ������� »


����� Vana Tallinn � ���������� ������������� ����� �������


������� ������������ �������� ������������ 85-���������� ������� ���������� �� ������ ������� ������ Vana Tallinn (“������ ������”).
�������� �� ����� ���� � ���������, ��������������� ����� ��������� ������������ ��-�������� ���������� ������� ����������� ������� ������� � ��� ������. “������������ ����� Vana Tallinn, ��� ������� ��������, �������� ����� �������� ���������, – ������� ������������ ��������� ������-��������� ��������� Liviko ���� ������ (Janek Kalvi). – ������ ��� ���������� �����������, »


"��������" ������ ������ ��������-����������


"��������" ������ ������ ��������-���������� ������ �������, ������� ���������� �������� � ����, ������ ������� ������ �� ����������, ���� �� ���������� – “��������”. ���������� ��� ������� �������� ����� ����� �������� �����, �������������� ������������� ����������� ������� (� ������ ������ ���� �������� �������� ���������). ������ ������ ���������� � ����������� � ����������� �� ����, ��������� �� 1-�� �������� ������. ����������� ��� ������� ������ � 1 �������� 2007 ����, ������ �������������� ��������� »


��� �� �����


��� �� �����
������� ���������� ��� �������� ��������� ������ ������ � ���, ��� ������ ����� ������ ��������� ������������� � ����������� ���������� � ����� ����� ����.
��������, ��������, �������, �������, ������, �����, ������, ������ � ����� ������� ���� ���������� ������� 31 ������� 2007 ����, � � ����� 2008 ���� ����� ������� � ��������� �������. ���������� � �������� � 2004 ���� ���� ���� ����� ��������� ��������� � ����������� �����.

�� »


������ ���������� ������ ����� – �������


����������� ���������, ��� ����� � ����� ����� �� �����: ������ � ���� ������ ���������� �������� �����������. ��� �� �����, ������ ���������������������, � ���������, ���������� ������ ������, ����� ����� ��������� � ��������������� ����� . ��� ����, ����� ������� ������ � ����� ��������������, ������ ������� ������� ������� ����� � ���� ������ �������. ������� � 1 ������� ����� ���� ��������� ��������� ������������� �������� ������ �� 50 ��������� ������.
����� ������ ����� ����������� � ��������� »


��������� �� ����� ������ ������� ������ �����


������������, ����������� � ����������� ���������� ������ � ��������, ��������, ��� �������� �������� ���������� �� ����� ������ ������� ��������� � ������ ����� � ������ ����������� �������� ������������ � ����������. � ���������, ������ 45% ���������� �����, ��� �� �������� ������� ������� ������ ��� ������, 47% – ��� ������� ������� ��� �������� �������, 38% – ��������� ��� �������. 51% ������������ ������� �� ����� � ���, ��� ���������� � ������ ����� �������� ���� ������������ �� ����� ��� � »


� ��������� ��������� �����, ����������� “Beatles”


���������� ������ “Beatles” �� ����� ���� ������� �������� “Hard Day�s Night” – ������� � ���� �����, ������������ ���� ����������� ������.
����� ��������� 4 ������, �� ������������� �������� ���� 17 ��������� ������ ����������, ������������ �� ���� Mathew Street, � ���������� ����� �� ����������� ����� “Cavern”, ��� ����� ������ ���� ������ ��������. ��� ������� ������ ���������� � ������� �����, ������ �������� ���� ��������� � 1844 ����. ����� ����� ������ ������������ �� ����� ������ � 110 »


������ �������� ����� ���������� ��������


������ �������� ����� ���������� ��������
������ ��������� ���������� � ����������� ��������������� ����� �������� ��� �������������� �������. � ���� ������ ��� ������ ����� ����������� ������ ����� ������������ �������������� ��������, ���������� � ���� ��������� � ��������� �����.
����� ����, ������������������� ������ � ����������� ����� ������� ������������� ���������� ���������� ���������, ������� ������ ����� ���������� � �� ������.
����������� ����� �������� ��������� �������� «����� »Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-