> >

��� ������ �������� �������� ���� � ������


������ ����� ����������� ��������, ���������� ������. �� ������ ������������ ��������������� ����������, �� ������� ��� ������������� 4,6 ��� ����������� ������� ������, ��� �� 23% ������ ������������� ����������.
������� ����� �������� �������� �� �������� ����������, �� ���� �� ����� � �������. ������ �������� ������ ����� �� ���������� �����, ���������� ������ � �������� ��������. 67% ������ ����� �������� ���������� � ���� ������ ����� 24 �����, � ������� ����������������� ���������� �������� »


������� �������� � ������ 266 ���. �����


������� �������� � ������ 266 ���. �����
� �������� ���� ����� ���������� ������ ����������� �������� ���������� �����. ���������� ��������� �������� � ������ 266 ���. �����. �� ���� ������� Delfi �������� ������������� ������������ ��������������� ���������� ����� �������. �� �� ������, � ������� ���� ���������� ���������� ������� ������ 4,6 ���. ���, ��� �� 23% ������, ��� ����� �����. �������
������� ����� �������� �������� �� �������� ����������, �� ���� �� ����� � �������. � ����� ��������� »


���������� �������� � ����� ���������


�������, ������ � ����� �������� � ����� ��������� �������� ��, ��������������� ��������� ������ ��������������� ���� �� Eurostat.
������������ �� ���������� �������� ������������� ����������� ��� � ������ � 2004 ���� ��������� ���� 45,5% �������� �� �������� ��. � 2003 ����, �� ������ Eurostat, ������ �� ����� ���������� �������� 11-� ����� ����� �������� �� – �� ��� �� ���� ��������� ��������� 40,9% �������� �� �������� ��.
��, ��� ������ �� ��� ����������� �������� ���� ������� � ���� ��������, »


���������� ���������� ������ ����� �������� �� ����


��������, ��� � ����� ��������� ���� �������, ��������� � ������ ������, ����� ��������� ����������� ����������, ������� ��� �������� � ����. ��� ���� ������� �������� ������ ����� ���������� ��������, �������������� �� ��������. ������������ �������� ������ ������� ������ ������� �����, ��������� � ������������. ����������, ����������� ������������, ����� ����� ���������� � �������. ��� �������� ��� ��������� � ������� ����������� ��������, �������� NovoNews.lv.
��������: Travel.ru

»


������� �������� ��� ������ � ��������� ���������


������� �������� ��� ������ � ��������� ��������� �� ������� ����, 53 �������� ������� � ���������� ���������� ������, ��������������� � ��������. ��� �������� ������������� ����������� �������� ������, ���� ������� ��� ������ ��������� ���������, ������ �� ���� ������� ����������� ������������� ������ �����: ������ �� ����������: ���� ��������� ��� �������� ���? – �������� ���������� �������� – ������, ������� ������� – �������! ������� ������ ������������ ������… – ������� ������ ����������� »


�� ������� ������ ��������!


�� ������� ������ ��������! �� ������� ������ ��������! …���������� ����������� ������������ ����������� � ����� ����� ���������� ������ �������. ������ ��� ���������� � ����������� ������. ����� �� ��������� � ����� ������� – ������� ���-���� �� ����� ��� ���������� �������. �������, ����� � ��� �� ������ �������� ����� ��� ������ ����������. � ������� ����, ��������, ���������� � ���������� � ������ ����, �������. �� ����� �������� ������ ��� ��� �� ��� ��� �������� ������ »


����� ������ ��������� �������� � ������


������ ��� ����������� ����������� ������ ������������� ����������������� ����������, ������������� ������ . ������ ����������� ����� ������ ��������������������� ������, ���������� ����� �����, �������� �����, ������ Cosmos � ������ ������������ �������� �������. ��� �������� NovoNews, ������������� ������ �� �� ����� �� 16 �����.
� ������� ���� ������ �������� 4,6 ��� ��������, ���������� � ������ ����� 300 ��� ����� (����� 431 ��� ����). ������, ������ �� �������� ��-�������� ������ ������, »


“���� �����” � ����� ���������� ��������� � ������


� ������� 2006 ���� ������ �������� 4,6 �������� ��������, �������� � ������ ����� 300 ��������� ����� ($561 ���). ��� ������ ����� ����������� 50 ������������� ���������. ����� ���������� ��������� – “���� �����”, ������� ������� ���������� ������� “������� ����� �������” – ��� �� �������, ������ � ��������.
������ ����� �������� � ������ ��������� �� ������, ����� � �������, ����� ������� ��������, �������������� � ���������, �������� Novonews. � ������� 2007 ���� �������� ��������� �������� »


������ ����� ������� ���� ��� �������� �� ������ �������


�� ������ ����������� ���������� �� ����� ����������� � �������� (����), ����� ������������� ������ � ����������� �������� ���� ����� ���������� �� 110%.
� 2007 ���� ������� �� ���������� ���� �������� 60 ���� (�������� 42.17 �����) ������ ������� 35 ���� (����� 24.60 �����), �������� DELFI. ���������� ������� ������� ������������� �������� ������ �� �� 1 ���� 2006 ����, �� �������� 35 ���� �� ����� ������� ��� �������, ������� ������� � ������������� ������ �� ��������� ����.
������ ������� »


����� ������� “������������� ����� ����”


����� �����, ��� ���������, ������� “������������� ����� ����”, ������� ������� ��� �������� ������ Meeting.lv. ����� ����� �������� � ���������� ������� B3: � ��������� ���� ��� ������ ��������� ������� ����� �4, � � ����������� – ������� ������ ���� ����� ������. �� ������ ������ � ������� ��� �����, ����� ������� � ����� � ����������� ����. ��� ���� ����� � ������� ����� ������� ��� ��, ��������� ���� ������������� ��� ���� ��������������������� (�������, �������).
��� ��������� � �������� »11 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-