> >

���������� ������������� ������ ��������


���������� ������������� ������ �������� ����������� ���� ���������� ��������� ����� ����� �� ���� ����� ���������� ��������, ������� �������� ������������ ����������� ��������. � “������” ������ ������ ����� ������ ������� ������������ � ���������� ���������� � ������������ ����������� ��� � �������� ������������. ����� ��������� ������� ������������ ���������������� ��������� �� �������� ������� � ����������� ������������. � ������ ������� ������� 1000 ������� �� 37 �����.
�� ������ ������������ »


���� � ��-�������� � ����� ����� ��������� ������������� �����������


���� � ��-�������� � ����� ����� ��������� ������������� ����������� ���� � ��-�������� � ����� ����� ��������� ������������� �����������
������������ ������� Travel Magazine ��������� ������� ������� ������, ����� � ������� ����� ������������ � ����������, � �� ������ �� ��������. �� ������ ����� �������� ��������. �� ��� ������� ���������, ����� – ������. ��������� "��������� � ����������" ������� ������� ����.
��� – ����� ������� ������� ������, ����� ������. ���� ������������ �����������, ��������� »


����������� �������� �� ����������� ��������� � ������


��������� ��������� �������������� ��� ���������� � ������������ ��������� ���������� �� ����������� ������������� ��������� ������. ���������� ��� ��������, ����� ������� �� ��������� ������ �������. ������ ���� �� ����� ������ �� ��������.
������ �������, ������������� � ������ ���� � 1935 ����, �������� � ��������� ���������� ������ �������� �������� �������. ��� �� ������ ��� ��������� ��� ������������ ����������� � ������ ������� ������ – ��� �������, »


� ��������� ������ ������������� ������������� �������� �MATKA 2008�


21.01.2008 12:10 �����, ���������
� ��������� ������ ��������� ������������� ������������� �������� «MATKA 2008» («����������� 2008»). ��� ���������� � ��������������� ������������� �������� � �������� �������. �������� ����������  ���� ������ �� 20 ������.
������ �� ����������� ����������� ��������������� ��������� �� �������� �������, ������������� ���� ������ � ���������, ������������� ������������ «airBaltic», ������������� �������������� »


Reval Hotel ��������� ����� ����� � ���� � �������


������ 2008 ���� ���� �������� Reval Hotel ������� ��� ����� ��������� � ������ � �����.
� ������ � ����� ������ ���� ����� ������� ��������� Reval Hotel Elizabete. � ������ �������� ����������� ����� ����������� 228 �������, ������������� ���� �����������, ��������, lobby-���, ��� ���������-����, ������-����� � ������, � ����� ��������� �����������.
�������� ��������� Reval Hotel Neris � ������� ������������� �� �������� �����. � ��� ����� 208 �������, � ����� ���������, ����, ������ �������, »


��������� � ���������� ��� ������ � ������


�������� ����������� ������������, ������������ ��������� ������������ �������, ����� ����������� ������������� � ������� �� 20% � ���. ����� �� ������������� � �������������� ������������� �������, ������� �������� � ���� � ��� ����� �������� ������, ������� � ������.
�������� �� ��, ��� �������� ������ ��� �� ��� �����, ��� ��������� ��� ����� (� 2007 ���� ������� ��������� ������� � �������� ���������� � �������� ����� �������� �� 15%), �� ���������� ��� ������� �������������, �������� »


� ���������� ��������� ������ ��������� ���������� �� ���������


� ���������� ��������� ������ ��������� ���������� �� ��������� � ���������� ��������� ������ ��������� ���������� �� ���������
� ������ ���������� ������� � � ������ ������ ������������� � ���������-������������ �������� ����� ������ ��������� ������ ������ ����������. ��� �������� NovoNews, � ����� ������ ��������������� ��������� 21 ������. ��������������, ��� ��������������� ����������� ������� ������������ � ������� � ������. �������� ��������� �� ������ ���������� �������������� �� ������ ������� ����. »


� ���� �������������� ����� �������� ���������� ������ � ������


�� ����� ������� 4 ��������� ����� �������� ���������� ������, �������� ������� ��� ����� ���� ������������� �������� ������. �� ������� ���� ��� ������� �/� «Būvu zņēmums Restaurators» («Restaurators»), ������� ��������� ������ �� ����������� ������ � ���������� ������. ����� ������� ���� ������� � 1900 ����. ������� �������, ��� ������ � ���� ��������� ����� ����� ������� �������� ����������. ��� �� ������ ������� 4 �������� �� ������� ������� ����������� »


������ ��������� � ���������� � ������


24 �������� ����������������� ����������� ���������������� ��������� �� �������� ������� ��� ��������� ���������� ���������� ���������� � �� ���������� ������� ������� ������������� ���� ������ � ������. ������� ������� � ���������� ���������� ���������� � ������. �� ����������� ����� ����������� �������� ������������ � ����������� ����� ���������� ���������� ������ ��������� � ���������� ����������� ������� ���������� ���������� ���������� ����� �������. �����������, ��� �� ����� ������������� »


SPA ��������� ������ ������� spa-������ 2007�


25 �������, � ������, � ����� Jurmala SPA, ��������� ��������� ������ «������ SPA-������-2007», � ������� ������ ������� ������ SPA-������� �� ������, �����, �������, ������, ������. SPA � ������ ���������� ������������ ����������� � ������������ ������� ������������� �� ������ ����� ������� ���������� �����, �� � � ����������� ��������. ������� ���������� ����������� ����� ����������, ���������� � SPA-�������, � ��� �����, ����� ������������.
���������� ������� � �������� ������������ »3 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-