�� ������������� ������� ������� ����� �������

> > > �� ������������� ������� ������� ����� �������

�� ������������� ������� ������� ����� ������� �� ������������� ������� ������� ����� �������
������ ����� ����� ����������� �� ��������� ���������� ���������� ���� ����������� �� ������ � �������.
����� ����, �������� �������� ������� �� ������ «����������», �� � � ������� ������� ���������� ��������.
�� ��������� 26 ��� ������������� ����� ��������� ����� ������ ������������� ��������� �������� � �������� ���������� ��������-����������� ����� �������� ��������.
��� ����������� ����������� ��������� ����� ������ ���������, ��� �� ��������� � ������� ����� ������ �� ��������� ��������� ���������� ����� ����� ������ � ������� , � ����� � ������� ���� «������-���» ��������� � ��� ����. ��� ���� �������� ������������ ���������� �� ���� ������������� �������� ��������� ������ �������.
�� ������ ���������, �� ������� ���������� ��������������� ��������� ������� ���������� ����� �� ��������� ������, �� �������� ��� ���� ������������ ������� ������������. «� ������� ���� ��� (� ������ ������ �����, – ���.) ���� 30 ����� �����, � ���� ���� 60. ��������, ����� � �� ������� ������� ����� �������� ������», – ����������� ������������.
����� ������� ��������� ����� ������� � ����� ������ � ������������� ������� ���������� ����� � ������ ������, ������, ��������� � ���������� ���� (�������������� �����).

http://www.alltravels.com.ua/2009/05/27/za-ispolzovaniya-prirody-turisty-budut-platit/

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-