�������� ����� ������ �� ���������

> > > �������� ����� ������ �� ���������

�������� ����� ������ �� ��������� �������� ��, ��� ���������� ������� – ������, ��������� � ������������ ����������. ������ ������ �� ��������� ����� ������� �������, ������� �� ���������� ����, �������, ������� ������ �� �������� ��� ������, �������-����, �������-���������. Turist.ru ������� ������ ������� �� ���� ���������.
Samsonite X’Lite Range
���� �������, � ������� ������������ �����������, �������������� 75 ��������� ��� �� ����������� �������, ��� � �� ������, ������ � �������������� ������ ������������� �CURV�, ������ ������������ ������� �����. �� ���� ���������� ������� �������� �������� �������� �� 2/3, �� ���� ����� ������, ������, � � �� �� ����� �������. ��������� ������������ � ������������ ���������, �������� Samsonite �������� ������� ����� ��������� ����� ����.
����: �� 150$ �� 800$
Hideo Wakamatsu
�������� �������� ��������� ���������� � ����� ����������� ��������� ������� ���������� ����������, �������� ���������� ��������, ������ � �������� �������. �� ��������� ������� ���� ������ ������� � ��������, �������� ��� ������ ���������. ���� ���������� ������, ����������, ������ ��� ������� � �������� ����������� ����������� ��������
����: �� 249$ �� 489$
������� Fido
������������ � �������� ���������� ������ ����� (Peter Yeadon) ��������� �������� ����������������. ��������� �������-������ Fido �� ����� ������� �� ����� ������� �����. ������ ������-�������� ����� ����������� ����� � �������� ������� �����, ����� ������� ������ ���������� ������ – ������������ ��� ������������� (��-�� ���������� “�����” �������� ����������� ������� ������ ���� ����� �������� �� ������� �������������). ������������� ���������������� ����� � ������� ������� ���������� ����������� �����, ��� ���� ��� ����������� ��������������� �� ����� � ��������� ������ �������. ������� �������� �������� �������� ������ �� �������� �� ����� ������� � �������� ������������ � ���������� �������������, � ����� �� ���������� ��������� ������� ���������� �����-�������, GPS � ������ ������������, � ���������, ������, ������������ ������ �� �������� ��������� ������. ���� ������� ���������� �� �������� � ����� ����� ��� ������: ���������/���������� � “train”. ��������� ������ ����� ��� “�����������” ������-������ � ��������� ����������������� ��������� �������. Fido �������� �� �������������, ��� ���������� ������� �� ������� �������� ������������ ����, ������������ � �������. ������, ���������������� ������� ������� ���������, ��� ��� ���� �� ����� �������������� ������������� �� ��������� � �����������.
������������������ �������
� ������ ������� �������� ����: � ������� �������� ��������� ����������� �����, ������������ ��� ���. ������� ��������������� �� ����� �� ������� ��� �������. ������ ����� ��� ������ ������ ����������� ���� ��������, ������������ �����������, ����� �� ��� �� �������� �����.
����: �� 179$ �� 389$
��������-������������
���� ����� ����� ������������ ������� ������������ � ����, �������� �������������� ���������� ������� ��� ������ ���������. ������ ��������-������ ����������� �������-�����������, �� �������� ���������� ��������� �����. ����� ���� �������� �������������, ����������� � �������� � �������������� ����������.
��������� ���������
������� �� ������ ������� �� ���� ��������, � � ��������� ������, ������ �������, ��������� �� ���������� ������ ������ ������.
  ����: 380$
80,000-��������� ��������
��� ����������� ����������� ������������ �������� ��� ������� (Euro Spy Shop). ������� ���� � ��������� � ������������� ������� ���������� (������� �� ������������� ����), ���������� 107-������������ ��������� ������ � 80,000-��������� ���� �����. �������, �������� ���������� ������� �� ������ ������� ��� ����� ������� ������. �������� ������������ � ���������� ��� ������ ������.
���� ������ � �������: 899 ���� (1,220$)
������� �� ������������ �������� Zero Halliburton
����������� ���� �. ������������, ����������� �� ������������ ��������, �������� ��������� 450 �������� �� �������, �� ���������� ����, �� ���������� � �� ������. � ����� ����������� ��������� ������� ������ �� �������. ������� Zero Halliburton ����������� �������� �������� �� ������������ ������, ������� ��������� ������ ������������� �������.
����: �� 269$ �� 355$
������� HENK
���������� ����� ���������� ������ � �������� ������ ������� ������������ ����������� ���� ������ ���������� �������. Henk ������� �� 500 �������, ����������� �� ������� ���� ������������ ���������� – �������� ������, ������� ������, ������, ��������, ������, ������������� �������, ��������, � ����� ������ ������ ���. ����� ������� � ���� ������� ����� ��������� ������ � ��������������, ������������� ����� �������, ����� � �������������� � ��������� ���� �������� �������� �� ��������� �� ������ ��������, ������������ 25 �����. ����������� ����������� ��� ���� ��������� ���������� ������� ��� �������� ������ – ��������� �������� ������. ��� ������� ��������������� ����� � ��������� ������ ��������, �������� �������� �������� ������� � ������ �����. ������ Henk �������� ���������� ���� ����� ��-���� �������� ����� ��… 20 000$. � ������ ������� ������ � ����� ����-���������� ��������� � �����, ������, ����� � � ���������.
����: 20 000$
����� TSA
����� ������� ������������ ����������� �� ������������ (TSA). ��������� ���������� ���������� ��������� ��� ����� ��� ����������� �����, ������� � �������� ������� ���, ������ ���� ������ TSA. �������� ���������� �������� ����� �� ���� ����� ��������� ������� ���������.
���� (��� ������): 8$

���� ����������

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-