���������� ���� ����������

> > > ���������� ���� ����������

���������� ���� ���������� ���������� ���� ����������
������ �� ����� ��� ����� � ����� �����������. ������ �� ���� ���������� ������������ ���� ����� ��������� �����, � ��������� ���������� ���������.
���� �� ����, ��� ��������� ���� ������� ���������� ����� �� ��������� � ������� �����, ����� ���������� � ��� ������.
������ ������� �������� ����� ��� ������� ����� � ������ ����. ������, ��� �������� ������ ����� �������� �����������.
������� � ������. �� ������ �������������, ����� �� ������ ���� �� 35—40% �� ��������� � ������ �������� ����. ������ �� ����� ��� ���� ��������� ����� � � ����-���-�����, � � �������. � ���� ���� ��� ���� �� ���� ��������.
���� 15 ������ ��� �� ����� � ������ (7 �., ����� 5*, ��� ��������, �����������) ����� $1700, �� ������ �� ��� �� ����������� ������ ����� $1000. ���� ����������� �  ������� � �������� $700—800 �� ������ �� ����� � ����� 5*.
������ ��������� ����� ������� �����������? ������������ ������� ���� �� �����, ����� �� ������� «� �����». ���� �������� �������� ������ � ������, � ��� �������. ����� ����, ���� ���������� �������� ��� ����� �����������, �� ��� ����� ������, ��� ��������. ������� �� ��������� ���� �� � ���� ��� ������ ��������.
���� ���������� ����� � ������ ����������� �� ���������� �� ��������� � �������. ���� � ���� ������, �� ��������� — � ������ $50 — �� ���� ������������� �����������.
� ������ – ������� ���� ����������� ���� — $500, ������� ����������� ����� ����� �� $300.
�� ����� ��� ����� ��������� � �������� ���. � ���� ���� ������ �������� ��� �������� � �������� ���. �� ���� ����� ���������� ���� ����� — $1500 ������ $2500.
�����, ������� �������� ������ �� ������, ����, ��������, ������ �� ��������, ������� ����� �� ��� ����������� ����������, �������������� ������� ������ ���. ����� ��� ��������� ����������� �� ���� ������������ �����������.
������ ��������� ������� . �������� ������� �� ������� ��������� �����������. ���� �� ���������� ���� �� ��������� � ������� ������� ���������� �� ���� ������������� �����������. ���, ���� � ������ ���������� ��� ����� $3000, �� ������ �� ���� �� $2800.

http://www.alltravels.com.ua/2008/12/18/novyj-god-mozhno-v-lyubom-napravlenii/

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-