����� ����� ������� ���������� ���������

> > > ����� ����� ������� ���������� ���������

����� ����� ������� ���������� ��������� �������������� ������ ������� �� ��������� � �������������� ����������� ��������������. ������ ���� �� ��������� ������ ��� ��������� ����������: ������� �������, ������� ������ �������� �������� ������� �������, ������� ������� ������, ����� ������� �������� ���������� �������, �������������� � ������������ ������������, ����� ���� ����� ���������� ���������� ���������. �������� ������������ �� ������������ �������� ���������� ����. ������ �� ���� ��� �� 2008 ��� ������ �� NASA �������� ��� ����� ���������. � 2036 ���� � ������� ����� ����������� �� ������� ��������� �������� Apophis (2004 MN4). ����� 28 ���, ��� ������ � 28 ���� �������� ������������ �� ���������� ������������ ��������.
������������ � 2004 ���� �������� Apophis ������������ ����� ����� ����� ��������� 320 ������ � ������ ����� 100 ��������� ����. � 2029 ���� �� ������ ��������� ����� � ������ ����� � 36 ������� ���������� – ���� �����, ��� ������ �� ������������� ���������. ������ � ���������� ����������� ��������������� ���� ������� Apophis ������� ���� ������ � ��� ����������� � 2036 ���� �� ����� � �� ������ ���� ������ ����. ��� �������������� �������� �������� ������� ���� Aphopis’a �������� �� ��������� ���������. � ���� ������������, �� �������� ������, ��������� �������, ������������� 1600-���������� ������. ��� ��������, ���������� ������� �������� � 1883 ����, ������� 36 ����� ������, ���� ������������ 200 ��������, � ����������� ���������� �����, ��������� ��� ������� – 100 ����������. ������� � Apophis’�� ������������ ����� � �� ��������.
��������� ���� �� � ��������� ����������, ����� ������ ������� ��������� ���������� ��������� ����� ��������� 2029 ����. ��� ����, ����� �������� ������ ��������, ���������� ��������� �� Apophis ����, ������ �� 2012 ��� �� ����� ��������� ������� ������ � ������, � ���������� ��� �������� ������������ �������� ��� ��������� ����������� ����������.
��� �������� ������ ����������, ��� ���� �������� ��������� ����� Apophis’� �� ��������� 2029 ����, �� ��� ���������� ����� �������� ����� �� 800 ������, ����� �������� ����� �� ����� � �����. � ��� ����� ��������� � ������������ ���� ����������� � �������� ��� ������. ���� ������ ��������� ����� ���������� �������, ������� ������ Apophis’a �������� ��� �� 13 ����� ����������, � ��� ����������� ������� �� ��� ����.
��, �����, ������������ � ������� ����������� ����� �� ����� � ����� ���������� � ��������� �������? ���� �� ��������� ��������� ������, ����� ����� ������� ����� ������� ������. ���, ��� � ���� ����, 21 ���� � ������� ����� ��������� 800-�������� �������� NZ51, �������� � 2006 ����. ���, ��� ��������� ��� ������, � 2013-�� ����, �� �������� ������������ ����������� ����� ��� ��� �����, ���� ����� ������. �������� ��� �������������, ����������� ���������� ���� �� ��������� 11 ��� ����������� ����� �����. � ������ �� ������� ����������� ����������� ������, � �� ��-�� ����������� �������, �� ����� ���� ������� ����������� ����������.
� 2020-� ����� ��-�� ������������� ��������� ������� ��� ���� ����� ������� ������� ������ � ������ ������������� �����������. � ������ ��� ������� �����, ��� ��������� ��� ��� ������������ ��������, ������� ������� � Apophis 2004 MN.
���� �� �� �� ���������� ����������� �������� ����, �����, �� ������ ����������-���������� ������� ������ ���������, �������� ����� ��������� ������������� 2050-�� ����, ������� ���������� ��������� ��� ����� ������� � ������ � ��������������� ������ �������� �������  ��������� ���������� ����.
� ��������� ���� ���, �������� �������� ������ �������, ����� �������� ����� � �������: ��������, ��� ������� ���������������� � ������ ���������� �� ��� ���������� ���, ���� �� �� ������� ���� �������.

http://www.turist.ru

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-