> >

���������� ���������� ��������� ����������� � ���� ������ �� ������


� ���������� ������ ������ ������������� ������� � �������������� ���������������� ����������. ����������� ��������������� ����� ����� ��������� �������� �������� ����������� ����.
����������� ��������� � 25 ������� �� 7 ������. � ���� ������ �� ������ � ����� ����� ����������� �����, ���������� �������� �� �������� ������� �������� ������� � �������������. ������� �������� �������� � �������� ���� ������. ����� ������ ��������� �������, �������� ����� ������� � ������� ������� � ������ ���������. »


���� Kempinski �������� ����� ������ ������� � �������


������������� ����������� ������ Kempinski Hotels SA � ����� 2013 ���� �������� � ������ ������ ������� ������������������� ��������. ��� �������� "���������", ��������������� ������ 20 ������ ������� ��������� ���������� ��������� ���������.
��� "���������" ����� �������� � ���� ��� ���������, ��� ��������� ������������, � ����� ������� ��������. ��������, ������������� �������� �������� � ������ 2010 ����, ����������� ����� �� ������� �����������, � ������ ����� �.������. »


��������: � ������ ��������� �������������� ����������� �����


������������� �������� ������������ ������ «��������� ������» � ������ ������������� �� 22 ������, ������� ��������� ���������� ���������� ��������, ������ � ������� ��������������� ������ ����.
«��� ������������� ����������, ������������������� ������, ������� ����� �������� � �����, � �����», – ������ ��.
��� ��������� �������� ������������ ������ «��������� ������» ���� ��������, � ������ ����� �������� ��������, ����� ������� ��� ������ ���������� ������ »


���� ���� ������� �� ������������


���������� ��������, ���������� ���� � ������� 2009 ����, ��� �������� 2 ��������� �������. ������ ���������� ������ ���������� ������ ��� ������, ������ � 2008 ���� �������������� ������ ������ �� ������ �� ��� ������ �����, ��� ������.
���� ��������� �������� �����, �������� ������� �������� � ������� ��������� � ���������������, �������� ������������ ������� ����, ������� �������������� ������. �� ��������� ��������� ������������� �����������, ������� �������� ������ ��� ����������� �� 5%. »


���������� �������� ������� ��� ���������


���� ���������� ��������� ��� ����������� �� ���������� ���������� ��������, ������� ����������� �������� ����������� ��� ������� ����������� ��������.
������ �������� ������� ������ �������� � ���������� �� 30 ����, �� �������� �����������. �� ��� ��� �� ���������� ���� ���������� ������ � ��� ���.
���������� ����� ����� ��������� ��������� ���������� � ���������� ������ � �����������, ������� 23 �������� ���� ���������� ���������� ��������������.

http://www.alltravels.com.ua/2009/09/25/belorussiya-pozvolila-ukraincam-ostavatsya-dolshe/
»


� ���������� �������� ���������� “����������”


� ������� ������� ���������� ��������� ��������� ���� ����������� �� ������� ���������� ������. �������� �������, ������� ������������ "�����������" �������� ����� ���� ���������� ����������. ���� ����������� ����� ������� �� ��� ����: ���������, ��������� � �������� ������ .
��� �������� ��� "�������", ���������� ������� ����� ����������� � $750 ���������. ��������� ��� ������������ – ����� 2 ��������� ������� � ���.
������ ����� ���������� ������������� ����������� »


�� ���� ������ ������ ����� ������� � ��������


���� ���������� ��� ����� �������� ���� �������. � ������� ���� ������� �������� ����� �������� � ����������, ������� ����� �������� ������ �� ����� ����������� ��������. ����� �� �� ������� ��� ������� ������ �� ����������� ���������� ���������� ��� ������� �������. �� ����� ������������ ����� ������������ ���� ��������������� ��������� � ����������. ������ ������ ���� ������ ��������� �������� � ��������.
����� ������������� ������� �������� � �������� ���������� �� ���� ������. ����� ���� ����������� »


����������, ����� � ������ ���������� ����� �������� �������


����������, ����� � ������ ������ ������ ������� "������� �������� ������". �� ����� ���������� (��� �����������) � ����������� �� �����������, �� �������� ����� ����� �������, � ������������, ������� ����� ���������� ������ ������� � �������, ��������� – ������ � ������������, ����������� – ������, ������, ����� � �����.
��� ������ �������� ������������ �� ������� ������������ ������ � ������� ���������� ������ ���������, ��� ��� ������ ��� �������� ������� ��������� ������, �������� »


�������� � ���������� ��������� 700 ������������� ���������


� ���������� ����������� ����� 700 ��������� ������������� ���������. ����������� �� ��� ���������� �� ��, ����� ����������� �������� � ������� �������� ����������.
���, � ������������ ����� "����������� ����" �������� ������������ 15 ������������� ���������. � �� ����� – ����� ��������, ������������� � ����� � ������������� 600-����� �����������, ����� ��� ������������ ��������� "�������� �������" � "������� ������ ", � ����� ���������� ������� "���������� �������". »


���������� ���������� �������� �� ����� � �������� ��������


� ������ ����� ���������� ����� ����������� ��������, ������� ���������� ����� � ����������� ��������. ������� ������ ��������, ��� ������������� – �������, �� ����� ������������� ����������� ��� ������������� ������� ����������.
� 2008 ���� ����� ������, ����������� ����������������, �������� � 2,5 ���� �� ��������� � 2007 �����. ������� � ������������ �������� – 186 ���������� �����, ������������ ����� ������������� ������ � ���������� ���������. ��� � 2006 ���� ����� ������ � ���������� ���� »Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-