> >

1010 ������ � ������ ���������� ������� ������


1010 ������ � ������ ���������� ������� ������
����� ������ ������, ������ � ������, ��������� �����, 26 ��������, �� ����� Bondi Beach � ������, ����� ���������� ������� ������ �� ����� ������� ���������� � ��������� ��������.
������������� ����������� �������� ������ Cosmopolitan, ������� ������� � ����� ��������� 1010 ������ ����� ������ ��������� ���������, �� ��������� ������ ����.
����� �������� ����� ����������� ��������, ����� ���� � ��������-���������. ��� ��� �������� �� ������� ��������� »


Air France � KLM �������� ��������� ����


������ ������������ Air France � KLM ������� � 25 �������� ��������� ������� �� ����� ������. ��� �������� ��������� ���� �� 1 ���� �� ����������� ������������ � �� 5 ���� �� �������. ����� �������, ������������ �������� �������� �������, ������������� ����� �����, �������� ���. ����. Travel.ru.
� ����� ���� KLM ��������� 25 ���� �� ������ �������� ����������� ������ � 70 ���� �� �������. ��� ��� ������ �������� ���������� ������� �� ��������� ������ ������. ������������ ��������� �������� ��� »


��������� ��������, ���� ������ ������


��������� ��������, ���� ������ ������ ����������� ����������� ��������, ��� �� ������� ���������� ����������� ������������� �������� ������� � �����, ������� ����� � ������ � ��������� ������ ��������. �� ������ ��������������, ���� ���� ���������� ���� � 4656.
����������� ������ � ������, ��� ���� ������������� ������� ���������� � ���, ���� ���������� ��������� ��������� ���������� ��������� �� ��������� ������� �������. ����� ����, ���� ��������� ������ ���������� � ����� �� 30 ���, ������, »


������������ ��������� ���! (������������)


������������ ��������� ���! (������������)
������ ����-������, ����������.
sasisa.ru

travel.ukr.net
»


� ���������� ������ “������� ������”


� ���������� ������ “������� ������”
��������������� ���������� ������ ������ � “�������� ������� �������” ����������.
��� �������������� ������ ��������� ������������� �� �������� ������ �� ��������� � ���������.
���� ��� ������� 18 ������, � ������� ����������� 51 ������� ���������� ����-���������.
����� ��������� ������ 35 ��������� ��������.
����� ��� ����� �� �����, ��� ��������� � ��������� ����������, �� ���������� ��������, ��� �� ���������� ����������� ������ ������ ���������� »


���������� ����� ������ �� ������������� ����� �� �������


���������� ����� ������ �� ������������� ����� �� �������
� ������������� ������ ��� ���������� ����� ������ �� ������������� ����� �� ������� ��� �����������. � ����������� ���� “������������” ��������� ��� ����� ������ ����� �� 41664 �������. ������ ����� ���������� � ���� �������� �� 62 ������ – ����� ���� ������.
��������� ����� ���������� �� �������� �������� �������� � ��������� �������� ������� ����� ����, ������� �� ����� ������ ���������� � ������������� ������ � ������ �������� ����.
� ������, »


� ����������� ��������� ����� ������� ����� �� �������


� ����������� ��������� ����� ������� ����� �� ������� ������������� ������ ���, � ������� 13 ��������, ���������� ����� ������ �� ������������� ����� �� ������� ��� �����������. � ����������� ���� “������������” ��������� ��� ����� �������� ����� �� 41664 �������. ������ ����� ���������� � ���� �������� �� 62 ������ ����� ���� ������, �������� ��������� ���.
��������� ����� ���������� �� �������� �������� �������� � ��������� �������� ������� ����� ����, ������� �� ����� ������ ���������� � ������������� ������ »


� ��������������� ����� �� ������ ������� �������� ������ � ������������ ���������


� ��������������� ����� � ����� �� ������ ������� �������� ������ “���������” � ������������ ���������.
����� � ������� ���������������� �������� ��������� ����� ������� ��������������� “���������”, �� ����� �������� ���������� 1300 ����������. ������, ����� �������, ����� ������� �����, ��� ����� ���������� ������ � ����� ������ ������� ������, ����� ��� “�����” � ���� �� ������� ������� �� ������� �����. ����������� � ������ �������� ���������� �� ������� �������.
����������� ���������� ����� »


� ���������� �������� ����� �������� �����


� ���������� �������� ����� �������� �����
������� ���������� ����������� ����� �������� �����, ��������������� ��������� � ���������� ��������� �������� � ��� ��� ���� ������.
����� ���� ������������ ����� ������������ ��������� ����� “P” (��� ������ ���������� ��������), ������������� �� ���� ��������� �������������� ����. ����������� �������� ������ �������� ����� � �������� ��������������� �������� � ���, ��� �������� � ������ ����� �����������.
������� ����������� ������� �������� ������������ »


�� ������� ��������� ���������� �������� ����������� �����


������� ���������� ����������� ����� �������� �����, ��������������� ��������� � ���������� ��������� �������� � ��� ��� ���� ������. ����� ���� ������������ ����� ������������ ��������� ����� “P” (��� ������ ���������� ��������), ������������� �� ���� ��������� �������������� ����. ����������� �������� ������ �������� ����� � �������� ��������������� �������� � ���, ��� �������� � ������ ����� �����������.
��� �������� “��� �������”, ������� ����������� ������� �������� ������������ 25 ����� »8 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-