> >

��������� �������� �������� � ������������ �����������


14 � 15 ���� ���������� ���������������� �������� ��������� �������� ��������� �������� 48-������� ����������. �������� ����� ����� ������ � 21 �� 24 ����: �� ��� ��� ������������� �������������� ����������. ������� ���������� ��������� – ���������� � ���� ��������� � �������� ����������, �� ������� �� ������ ���������� ��������� ������������ �������� � ������ ���������� �������. ����� ���������� �������� �� �������� ����, �� �������� �������� ����������� ������, ��� � ���������� ��������, �������� »


�������� �������� ������� ���� ��������� �� ��������� ������


������ �������� ������ ������ ������� ������ ��������� ���������� ����, ���������� ���������� �� ������ � �������������� � ��������� ������. ����������� ����� ���� ������� � XIII-XIV �����, �������� ��� “�������”. �� ������ �������������� �����������, ������ ����� �������������� �������������� ����, ��� ��� ���������� ��������� ��������� � ���� ������ ������: � ��������� � � ������.
���������, ��� ����������� ��������� ������� �� ������� ������, ����, � ���� �������, ������ ������ ������������ »


����� ������� � ������������ ������� � ������ ������� �� 51 ��������


��� ������������ ������������� � ��������� ������� � ������������ ����, �� ���������� ������, ������� ������� 51 �������, ������� ����� ������������� ������ “������ ������” ������ ����� ������������ (Nikos Papaeustathiou).
“� ����� ��������� ����� 51 �������. ������� ��������� ������� ���”, – ������ ����� � ������ ����� ���������� ���������������� �����������.
�� ��� ������, ��������� ������������ �� ������������� ������ � ����� ���������.
������������ ��������� � 7.25 �� �������� ������� »


������ ���� ������� �� ��������� ������ � ����


������ ���� ������� �� ��������� ������ � ����
������ ����������� �������������� ��������� � ������������ ���� �������� ������������, ������ ���������� �� ��������� ������ � ����.
�� ��������� ���������� ���������������� �����������, �������� ��� ��������� ������������ �������� ����������, ������� �������� ������� �������� �� ���������. � ����������� �������������� ������ ���� ������������ ������ �� �������, �������������� � ���������� ������.
“�������� �� �������� ����� � ������, ������� �� ��������� »


������ ���� ������ �� �������� ��������


� 6 �� 8 ���� � �������� �������� � �������� ��������� (������) ��������� �������� ��������. ��� ��� �������� ���� � �������� �������������� ����������� ���� ��������, ������� ���������� ��������� ���������� �� ������ ������ � �������� ������������ ������ ���������, ��� ������������ ������������ ������������ AGROCERT.
�������� �������� ���������� ������ ��� ��� ��������� �������� ���������, ������ �������� ���������� ����� � ��������� ����� ��������. �� ������ �������������� ��������� ������������, »


����� �� �������� ������ �� ���������� � �� 200 ����


� �� ����� ��� ���������� ������������� �������� ���� ����������� ��������� ����� �������� �� �������, � ���������� �������� – ������������ ���������������. ������� ������������ ��������� �������� �� ���������� ���������� � ������ ������. ���, �� �������� ������� �� ������� ������ ����������� ������������ �� 20 ������, � ��� �� 50% ��������� ���������� �������� ����.
“��� ����������� ��������� ������, ��� ��� � ������� ���� �� ���������� �� 50%. ��������� �������������� ����� �� ����� ������� »


� ������ ��-�� ���� ������� 2 ��������


������� � ������ � �������� ������� ������ ������ ������ ��������� �������� ������ ���� ����������� 76 � 84 ���. �����, 25 ����, �� ���������� ������ ���� ������������� ����������� � 46 �������� �������, ��� �������� ���������� �������� �� ��� ������� ��������������� � ������. ������� ��������� ������������� �������� ���� ��� �� 2-3 �������.
������������ �������������� �������� ���������� � ������� � �������� �� �������� ������������ �� ������� ������ ����������� � �� ����������� ���������� ����������� »


������ � ������ ������ ���������


�� ������� ������ � ������ ������� ������ ��-�� ���������� ������ ������ ��������� ��� ������� ������� . ������ ������������� ������������� ����������� ��������� ������������� ������ �������� ������ �� ���� ������ (�������) � �������� ����� ����. � ���������� �������� ����� 2500 �������� ������������� ��������� �������, �� ������� 80% ���������� ���������� ������ ��� � ������� ���������. ����� ������������� ������������ ����� 450 ������� ������. ����������� ������������, ��� ��� ���� ���������� ����, »


������ � ������: ���� ������� ������ ��� ��������


� ������ ������ ������ ������, ��������� ��������� �����, ������ ������� �� ���� �� ��������� ��������. ������� ����� �� ������ ��� ������� ���� ������ �� ��� ��� ������ ��������, �������� ������ �����. � ��������� ����� ���� �������� ��������� ����� � ������� ����� – ������ �� ���������� ������������� �������. ����� ������ ��� � ��������� ������ �� ������. �������� �� ��, ��� � ������ �� ������� ������������� �������, �������� ����� ���� �� �������. �� ����� �������� �� �������� – � ������ �������� »


����� ����� � ������� ��������� �����


� ������ ������������ ������ �� ������������� �����. ������ �����, ����������� � ��������� ������ �������� ����� ������ � ������������� �������� “���������� ���������”, ����� ���������� �� ����� ����� � ����������� “����-�������”, “����������”, “�����”, “���������”. ��� �������� ������ �� ������ ����������, �������� “������ �� greek.ru”. � ������ ���������� ���� ���������� ��������� � ������������� �����, ������� ����� ����� ������������� ����� 50 ��.
����� ������������ ���������� ������ ����� »19 32 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ...

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-