> >

����� � H1N1 ������� �������� ������


����� � H1N1 ������� �������� ������ �� �������, 18 ����, � �������� ������ ���� ������������� ���������� ����� ������� ����������� “������ �������” – ����� � �����, �� ������ � ������ � �������� � ���� � ���������, ������� ����������� ����� �� �������� ��������.
������ ����� � �������� ������ ������� ����������� ������� � H1N1 ���� ������������ � ������ – 43 ��������, �� ��� ������� ����� – 21 ������. � �������� ���������� 17 �������, � � ��������� – 13.
����� �� ������� � ������ »


��������� ���� ������ ������-�����������


��������� ���� ������ ������-����������� ���������� ������ �� ������������ ������ ���������� ���������� ����� – ��������� ������� � ������� ����� ����� Web 2.0, ���������� ����� ��������� ������������� ��������� � ����� ���������.
�� ���� ������ ���� �� ����� ����� ��������� ���������� ������. ����� �������, ���������� ����������, ��� �������� ������ � �������� ���������� ������.
����� ����� �������� ����������, ��� ������ ��������� � ��������� ������� 25 ����� ���. �� �������� ������ »


� ������ ��������� ���������������� �����


� ������ ��������� ���������������� ����� � �������, 18 ����, � �������������� ������� ������ ������� ���� ����������������� ������ “�����”. ���������� ������ ������� ������� �� ���������� ������ �� ����������� ������� ����-������� �� ������� ������ � �������� ���� �� �������� �����.
����� �����, ��������� ��������� �������� �� 225 ���������� � ���, ������ � ������ ��������� Hitachi � ��������� �� 500 ����������. ���������� �������� ���������� ������� �������� � 29 ����, � ���������������� »


��� ���������� ��������� ����������� ��� ��������


��� ���������� ��������� ����������� ��� �������� � ���� ��� ���������� ��������� ����������� ��� ����������� F-18 Hornet ������-��������� ��� �������, �������� ��������������� EFE. ��� ������ ����� ������������� ������ ������������������. ����� ������� �������� � ���� �������� ��������� ��� ��������� ��������, ��������� ����� ������� �� ����. � ��������� ����� ������� ��������� � ��������. ������� ������������ ����������.
��������, ��� � �����������, 14 ����, � �������������� ������� ������� ��� »


�������� ���� ������ � �����������


�������� ���� ������ � ����������� ������ ��������� ���� ������ �������� � ������ � ����� ������� ������� ����������� ���� ������ � �����������. � ������ ��� ��������� “����� ��� �����” ����� ���� ������� �������� ����� ����������.
���� ������� ������������ ������� � ������ ��� ������� � �������. ������� �������� � �������.
����� ������ ����: ��� ������� ����� �������, ������� �������-�������� ���� �����, ����� ������ � �������������� ���� �������, ������������ ����� ������� � »


British Airways �������� �������� �������� ���������


British Airways �������� �������� �������� ��������� ����������� ���������� ������������ British Airways, ������ ������������ ��������� �����, ���������� � ����� ����������� � ������������ ���������� �� �������� ���������.
������ � ��������������� ������������ �������� ����� ����������� ����� �������� ����� ����. ��� ����� �������� ���������� ������, �� �������� ����������� ������������ ���������� �� ������������ ������� �� ������ “�� ������ �� ������” ��� ������� � �������������� ������ ���� ��������� »


��������� ������ ����� � ��������� ������


��������� ������ ����� � ��������� ������ ������ �������������� ������� ����������� �������� ���������� ������ ������ ������, ����� ������ ������������ ��������� �� �����������. ���� �� ��������� ������, � ������� ��������� 80 ��� ������� �������� ������ ������ ���������� � ������ ����� ������ �������� ���������. ��������, ������������� ������ � ������, ��� � 2100 ���� ����� ������ ������ ��������.
����� ����, �������� ������, ��� ����� ������� ���� ���� � ���������� ������. ����������� »


������� �������� � ��������


������� �������� � �������� ������� ����������� �������� ������� ��������� ������ �������� ��� �� ���������� ������������ Bloomsbury Publishing, � ������� ��������� ������ ���������� ������������ ����� �������, ������� �� � ��������. ��� �������� � ����������� �����-������ ���������� ����� ��������� ��������, ����� �������� ����������� � ����� ������ “����� ������ � ����� ����” ������������ �������� ����� ����� �� ���� �.���������, �������� Reuters.
� ����� ����, ������� ��������� »


������ ����� ��� ����������� �� ������


������ ����� ��� ����������� �� ������ Turist.ru ���������� ���������� ���������� � ������ ������ ��� ����������������. �� ���� ��� ��� ������� ������� ��������� ������� ���������� ����������� � ��������� ����� ������…
�������
������ ���� ����� � ���� ����� �
��������� – ����� ������, ����, �������, ������, ������ ������ � ��������� ������� ������� �����. �� ����� ��� ����� � �������, ������� �������� ����������� ��������� ����������� � ������ ������ �������. »


� ������ ������� Grob ���������� � ��������


� ������ ������� Grob ���������� � �������� � �����������, 14 ����, � �������������� ������� ������� ��� Grob G 115E Tutor ���������� � ��������. �������� ��������� � 97 ���������� � ������-������ �� �������. ������ ������� ������� ������, �� ����������� �� ��������, � ��� ���� �������, �������������� Grob, �������, �������� AFP.
� � ��� � �����������, 14 ����, � ����� ���-���� � ���������� ������� ���������� �������� � ���� ����� ������� ��� ��������, �������� Associated Press �� ������� »11 192 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 40 60 80 100 120 140 160 180 ...

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-