> >

����� � ����� �������� ��������


������ ����� � ��������� ��� ��������� ����������� �������� �������� �����. ������ � ��� ��� ����������� � ������ �������� �������� �� ������ ��������� �� �����������.
�������� ������ ������ � ����� ����������� ������������ �������� 1 ������� – ������������ 60-����� ����������������� ������ � �����. ������ � ����� ������, � ����� ����� ��������� ������� ����� � ���������, �������� Lenta.ru.
����� �������� ����� ��������� ��� ������������ ��������� ������ ��� �����������. ��������� ��� �������� »


�����-�����


�����-����� � ��������� ��������� ������ � ������ ������� ����������� ���������� ���������� ���� ������ (Huang Xianghao) �������� ���� ������� �� 64 000 ����, ������� ����������� � ����� �� ����� �������� ������������ ��������� ����� �� ��������� �����.
���� ������ ����������, ��� ������ ������� ������ ����� � ������, �� ��������� � ����-�������� �������������� ��� �� ���, ��� � ������ ������� ���������. ��������� ����� �������� ����� �������������, � ������ »


����� ���������� ������� �������� ������� – ����� � �����


� ����� ��������� ����� ���������������������, ��������� ������� �������� �������� �� ������� ��������� ����� � ����� ����������. ������ ������� ����� ������������ � ��������� ���������
��������� ��������� ��������� ���-���� ������� ������� ������� �����������. ����� ��������������� ������� ������� ��� ������ � ����������� ������ ��-������ ���� �������, � ��-������ ����������������-������ �����.
��� ���� ����� �����������, ��� ������� ������ �� ������ ���������� � ��������� �������� »


������ � ������� �������� ����


������ � ������� �������� ���� � 1 ���� 2009 ���� �������� � ���� ���������� � ���������� ������ ����� ������� � ���������������� ������� ��� ���������. �������� ������ ����� �������� � ������� ��� ���� �� ���� �� 14 ����. �������� �������� ����� ������ �������� �� �� ����������� ������ ��� �������������� �������������.
������ �������� ������ ������ ������� ������� ��� ����� ���������� ������������ ����� ���������� ��������. � 2008 ���� ������ �������� ����� 37 ����� �������, »


������� ���������� ������� � ���� � �����


������� ���������� ������� � ���� � ����� ����� �������� � ���� ���������� � ���������� ������ ����� ������� � ���������������� ������� ��� ���������. �������� ������ ����� �������� � ������� ��� ���� �� ���� �� 14 ����.
�������, �� ���� ����������, ������� � ���� ���� ������� �� ���������� ����� ������ � �������, ������� �������� �������� �������� � ������������ ��������. � ������� ���� ����� ������ 29,5 ��������� ��������. ��� ��� �� ����������� ����� ���������� ������ � ������ ���������� »


� ����� ����������� ��� ������������ ������


� ����� ����������� ��� ������������ ������ ������� ��������������� ���������� ��������� �� ���-������� �����. � ���������� ������������ ���� ������������ ������� �� ������� ���� 3 �������� �������, ��� 60 �������� �������.
�������� ��������� � 2:34 �� �������� ������� (20:34 ���) �� ������� �������� � ��������� ������, �������� “�������” �� ������� �� �������������� �������� Guangzhou Railway Group, ������� ������������ ������.
���� �� ������� �������� �� �.����� � �.��������� ��������� »


����� ��������� ����� � ������


������ ����� ���� Baccarat Hotels and Resorts �� ��������� ����� �������� � ������. Baccarat Residence ���������� ����������� 308 ��������� ������� � ���������, ������������� � ����� �� �������� ��������� ������� ������ – Xintiandi.
Baccarat Residence ��������� � ��������� �� ���� �����, ����������� ����� ����� ������ ���������. ������ ���������� ����� �������� � ���� ������� ������� ��������� ����������� ����� �������� Baccarat, �������� VIP-tourism.ru. ���� �������� ��������� ����������� ������, »


� ����� ����� ������ ������� ������ ��� ��������


��� ������� �������� �� ������� �� ���� "������ ���": ��������� ������ ������� ����������� ������ ��� ��������: � ����������� ���� ����������� ������ �� ������������ ���������� "����� ����" �� ���� ���� � ��������� �������.
   "���������� �����" ��������� � ���� ����� � ������� �������: ���� �������� ������� � ������ ��������, ����� ������� ������ ����������� �� ����. �������� ��������, ��� ������� ��������� �� ����� � �����, �������� �� �����������. �� »


� �������� ������ ������ �� �������


� �������� ������ ������ �� ������� � 1 ���� � �������� ����� ��������� ������ �� ���� ������������ ������, ���� � ����� � ������������ ��������, �������� Sina. ����� ����, ����������� ����������� �� ������� �� ������. ��������, ��� � �������� ��� ���������� ����������� “������ ��� ������”.
� ����������� ����� ����� ���������� �������� � ��������. ����� ��������� ������ ����� � ����������� ���������, � � ������ �������� �� ��� ����������� ����� ��������� ������ � ������� �����, ����������� »


������ ����� ��� ����������� �� ����


������ ����� ��� ����������� �� ���� ����
������
��-��, �������, ������ – �����������, ������� ����� ����� ������������. ���� �����, ���������� ���� �� ������� ��� � ������? �������, ������� ��� ����, �������� ���� ������� �� ���� ������������ ������.
����� ����� ��������
������������ � �������, �� �������� �������� ������ ��� ������ ��� ������ – ��� �����, ��� ������� � �����-���������, �� ����� �� ������� �� �������, ������ ��� ������������. »3 93 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 60 80 ...

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-