� ��������� ����� ���������� ������ ���� �������� ������

> > > � ��������� ����� ���������� ������ ���� �������� ������

� ���������� ������ ���� �������� ������ � ���������� �������� ������� �������. ���������� ����� ���������� ����������� ������ �������� ����� � ������ ��������� ����� 800-������� ���������� ��������, ������� �� ���� ������������ ����� ���������� �������� � ����������� � ������� ������������, �������� ������ � �������������� ������������.
“� ������, ��� ���� �������� ������ � ��� �������� ����”, � ������� ���� �� ����������� �������������� ���� Banana Bar, ������� �������� �� ������� ����������� � ���������� ��� ����������. � ��� �������� ��������� ��� ������. ���� ��� ������, ��� �� ����� ����������, ��� ������, ��� ��� ������ ������������� � ���, ��� �� ����� ��� ����� �������� ����”.
����� ����������� � ������ ���������� �� ��������� ������� ������������ � �������, ����� ������ � ���������� �� ������� ������. ������������ ����������� ������������ �������� ������������� �� ���� ������, ������� ���������� ������ ������.
“���� ���� ������� ������ ����� ���� � ����������� � ������� ������ ��������� � ��������”, � ������� ���� �� ������������� ��� �������� ������ ����� �������.
����� 30 �������� ����� ���� ������� ��������, ��������� � ������� ���� �� ������ �������� �� ���������� � ��������� ����� � �������� �����������. ��� �� �����, ��, ���, ���������� ������������� ��������, ����������, ��� ������� ������� ������� �������� ����� �� ��������������� ������, ��� � �������������� ����� ���������� � ����-����, � ������� ����� �������� ���������� � �������� ���������.
������������� ��������� ������������ ����������� � 2000 �., ����� ���� ����� ����� ������ � ���� ����� ������������. �� ����� ������ ������� ���������� � �������� ������� ������� ��-�� ����, ��� �� ����������� �������� ������������� ����� ��������.
�������� ����������� ����������, ��� �������� ��������� ����� ������� ������ ������ �������� ����������.
��������� ��������� ����� ������ ���� � ��� ����� ������ ���������, ����� ������ �� �������� ����� ���� � ���������� ��������.
�������� “������� ����”, ������� ���������� 20 ���. �������� ����-���������, �������, ��� �������� �������� ��������� ����� ������� ������ ����������� ����� �� �����.
��������� ����� ����� �������� � ������� ���� �������� �����, ������� ����� �� ���������� �������������� ��������� ����� ��������� �������.
������ ���������� �������, ��� ����� ������� � ������� ��������, ��� ��� ������ ������ ������� ������, ������� ����������.
�� ������ ���������� ������, ��� ������� ��������� ����������� ���������� � ��������� ����� � �����������, ����������� ������ ������� �������� � ������������� � ����-��������� ����������.

���� – �������

:

:

� ��������� �������� ������-���� ��� ��������
KLM ������� ���������� �����
�������� � ��������� ���������� �� ������� ���������
� ��������� ���������� ����� ����� ����� ��������
��������� ������� ���������� ���� ������
� ����������� ������ ��������� �������� / ���������, ���������, �����, �������, ������, �������, �������, ����������, ��� � ���������
�������� ��������� � ��������� �������� ��������� ������������ ��������� ����������� ���������������� – ����� � �����������
���������� ����� �������� � ����������!
����������� ������� �������� � ����� 7 ����
� ������������ ����������� ������� ��������� ����-����


Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-