� ����� ������ �������� ����������� ����������

> > > � ����� ������ �������� ����������� ����������

C 29 �� 1 ������� � ����� � ������ �������� � ����������� �������������� ("���������� ���") ������ I-� ������������� ��������-����� Ukrainian Travel Forum (UTF) 2008. �� ������������� ��������� ���������� ������� ���������� (����).
� ������� �� ������ ����������� � ���������, ������� ���������� � �������, UTF-2008 ����� ������������� ����� ������. �� ����� ��������� ���������� ����������� ������ �������������� �������� ������ �����-���� 2008-2009, �������� ������� ������������� �������, "������� �����" �� ��������� �������� ����������� �������������� �����, ����������� ����� ���������� � ����� ������.
������� �������� UTF-2008 ���� ����� ������� �������������, �� ������� ����������� ����� ������ �������, ���������� ���������������� ����������� � ���������������� ������������� ������������� ����� �������, ������� ��������� ���������� �������, ����������� ������ �� ����������� ������, � ����� ������ ���������� ���� �� ���� ������ ����� ������.
����� �� ������ ���������� ����������� ������ ������� "������������ ������������ ���������", ����� ����������� ������� ��������� � �������� �������� "���� ��������", ������ ������������ ����� ���������� ������������� ��� ������������� ������ ����������� ��������.
�������� ����� ������ �������� ������������ � ���������� ��������� �������� ����������� ���������� � ������������ ��������� ������� ������������� � �� ���������, � ����� �������� �������������� "������-�����-�����������" � ���������������� ����� ������� ����� ������� � ������������� � ������������� ����� �������.
�� ������ �������������, Ukrainian Travel Forum ��������� ��������� �������������� ����������, ������ ��� ����� ������������ �������� ��� ����������� UTF � XIII ������ ������������� ��������.

http://www.news.turne.com.ua/v-kieve-reshali-6871

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-