� ������ ���������������� ��������������, ����������� ��������� � ��������

> > > � ������ ���������������� ��������������, ����������� ��������� � ��������

����� ��������� ����������� ����� ��� ���� ���������� �������� “���������� �����������”.
�� ���������� ����������� ������� � ������� � ���� ����� ����������� ����� ������� ���� � ��������. ���� ��������, ��� ������ �������� ��������� �������� ����� ������� �������� � ��� ���������� �������� �������� �������.
��� ���� ����� ����� �� ���� ���������� ����� “��������������”, ���������� ��������� ����������� ���� �������� ������� ������ �� �������� ������ � ��������� � ���� ��������.
����� ��� ������ ���� ����������� �� ������� ��������. ������-“��������” ��������� � ����������� �������� � �������� ���������������� ��� ��� �������� ���� �� �����, ������, ���������� � �������� �������, � ��� ����� �������� ����� ��� �������� ����������.
����� ������� ����� ������� � ��������, �, ��� ������ ��� ����������� � ����� �����������, ������ ��������� ������ ��������, � �� ��� ����� �������� � ���������� ��������. �������� ������ ������� �������� ����� “��������” �������� � ��������, � ����������� ����� ��������������� ����������.
����� “�� �����” �������� ����������. �� ���������� � ���������� �������� ���� � ���� ��������� 4 ���������� ������� � �������� 36-46 ���, ������� ��� ���������� � ���������. ���� �������� ������������ ��� ������� ��� � ������� ��������� ��� � ���������.
������������� ����� ����������� ��������� � ���������� ����� � ���������� ������� ������� ������������. ������� �������� �������� ����� ��������� ������ �� ����� ����� 2600 ����.
� ����������, �� ��������� ��� “�������”, �������� ����������, �������� ���� �� ����������� ��� ������� ����������� ������� ���������� �������������. ��������� ���������� ����������� �������������, ��������� ��������, ��� � ��������� ����� ����� � ��������� ������� ����� ��������� �����. ����� �������������� ������ �������� ���������� ��������� � ��� ������ ��� ��������. � ���� ���� ������������ ��� �� �� ����� “��������” 100-���������� ������ ��������� ��������� ������ �� ������ �� ������ �������, ������� � ������������ ���������� ������������ �����������. �� ������ ������������� �������, ����������� ��������� �� ������ � ����������, �� � � �����, � ���� ������ ����������� �������.
������� ������ ���� ����� � � ������� ���� ����������� � ������. ��� ����� �������� ������������ ������: � ������� �������� ���������� � ������������ �� ����� ����������� ����. ����� �� ������, � ������ ���� ���������� ��������������, ������� ����������� ���������� ������������� � ��������, ��� �������� ���������� ������� ������������� � �������� �����������. ����� ����� “�����������” ������ ���������� ��������� � �.�.
�� ���������� � ����������� ����� �������������� �������� � ������������ �� �����. ��� � ������ 1990-� ����� � ������ ������ �� ����� �� ����� “��������� ���������” � ��������� � ���� ��������� �������� �� ������ � ������ ����� ���. ��� ���� ��������� �� ���� ��� ������������� ����������� ���������� “������� �����”. ������� ������������ �������� ��������, ��� ������� ���������� ����������� ������� �� ��������� ��������� � �������� �� �����, � �������� � ����� ������� ������� �������� ������� � �������� ���������� �����������.
������ ����� ������������ ����� ������������� ������������������ �������������� � ��������. ��� ��������� ��� ����� ������ ����������� ������������, ���������� ������� “������ ������” � ������������, � ������� ���������� ������ ��������������� ��������� � ���������� �����������, ��������� �� ������. �� ����������� ��������� ������� � ��������� �� ��������� ��������� (SARS). �������� ����������, ��� �������� �������� ������ �� �������-���������� �������, ����� ���� ������ ��������������� �������, � “�����������” �� ���������� ����� ������� ����� ����� � ������� 50 ��������. ��� ���� ���� �������� �� ��� �� ����� ��������� ���������� ������� �������� � ������ ��������� �������.
��� ��� ��������� ������� ����� � ���, ��� ����� ����� ��� �������� ��������� “��������������” ������� ������� ���������������.
�������� “������ �����������” ����������� �������� �� ������ � ����� �������� ��� ������������� �� ��������, � ����������� ������� ���������� ����� �� ����������, � ����� �� ������� ��������� ������ � �������� � ���������� �������.
������ � ����, ��� ������� ����������� ����������� ����� �� ��������� ��������� ������� ��� ������. ������ ��������� � ������ �������� ��������, �� �� ������� �� �������� �������, ��� ���� �� ���� ����� ��������� ��������� ���������������.

S-Cont.ru

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-