������: �� �������� ���� � ����� ������ – ����������

> > > ������: �� �������� ���� � ����� ������ – ����������

� �������� ������ ��������-���� 15 ���� ��������� �������� ����, ��� ������� ���������� �������� �����. ����� ��� ������ �� ������, � ������ ���� ����� ������ ������� ����������� – ���������, ����� �������������. �� �������� ���� � ����� ����� ���������, ����� Podroze.onet.pl. � ��������� ����� ������������ � �������� ���������� ����������� ���������. � ������������ ���������� �������� ����� ���������� – ���������� Steinway.
� ���� ������� ���� �������� ������ �� ������� �����, ������� � ����. � ����� ���� ��������� ������� ���������, �������� �������������, ������� ������, ����������� �����, ����������� ����� �������� �������, � ����� ������ ��������.
������ ���� ������ �������� ����� ������� �� ��������� ��������-����, �������, �������� ������ ����������� �� ������������� ��������� ��������� ������, ��������� �� 2010 ����.

Travel.ru

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-