> >

����� ���������� �������� (������������)


����� ���������� �������� (������������)
�������, �������. ����� ����� ��� ������� ����������� ������ ���������� ������� �����, ���������� � ������ ������ �� ������ �����-���-����. � �������� ����� ������ ������ ������ �����, �����, ���� ������ � ��������, ��� �������� ��������� ������� �������. ����� �� ��������� ���������� ���� ����������� �����.
otvali.ru

travel.ukr.net
»


�� ������� �������� ����� ����� � ������������� �����


������������� ������� ������ ������ ������� � ������������� ���� ������������ ������, �������, ��� ����� ��������� ����� ��� ����� ��������� ������ ����������. � ���������, ������ “������ ������” ������ ������ ������ ������������� �����, ����������� ��� ������������� ����� 100 ��� �����. ��� ������������ ���� ��� ������ ���������� ����������, ����������� �� ��������� ��������. � ����� ����� ������� � ������� ������ ������ ������������� � ������, ��������� � �������� �������.
����� ����� �������������� »


������ ����� ������ ������


������ ����� ������ ������
������ ������ ������������� ����� �� ������� ������� ������ ����� ��������� � ������ ���������� �������. ��� �������� ������� ������ Phuket Gazette, ������������� ������� ����� ���������������� ��� ������������ ������ � ������ �������, ����� � ������� ���������� � ��� �����, � ����� ��������������� � ���������� ������.
������ �����, ������������ ��� �������������, ����� 100 ���, � ��� ������������ ���� ��� ������ ���������� ����������, ����������� �� »


���� ������� ������ ������


������ ������ ������������� ����� �� ������� ������� ����� ����� ��������� � ������ ���������� �������. ��� �������� ������� ������ Phuket Gazette, ������������� ������� ����� ���������������� ��� ������������ ������ � ������ �������, ����� � ������� ���������� � ��� �����, � ����� ��������������� � ���������� ������.
������ �����, ������������ ��� �������������, ����� 100 ���, � ��� ������������ ���� ��� ������ ���������� ����������, ����������� �� ��������� ��������, �������� “�������-������”. »


����� ������� ��� � ���� (������������)


����� ������� ��� � ���� (������������)
� �������� ����� ���������������� ����� ������� ��� “���������� �������”. ������� ��� ������ ������� ������������ ����� ������� �������� �������.� ���� ��� ��� �������� �������� �� ��� ������ ������. � �������, ����� ������� ���������, ��� ���������� ���������������� ����� ������� � ���� ��� – ����� 20 �����������, ������� ��������� �������� �������.
{image=36/35596. »


������� ������� �� ������� – ����� � ��������


�� ���� ������ ������� �������� ����������� �������� �� ���������� ������� ��������. ��� ���������� Pattaya Daily Post, �������� ���� �������� � ��� ����������� ����������, �������� ������� � ������
� ��� �� ����� � �������� �������� ������������ ������ ��������� �������� � ����� �������� ‘������ ����’, ��� ������������ ������� � ������ ������� ����� ������������ ����� ������, ����������� � ����������� ����������. ������������ ��������� � 12 �� 15 ������.
��� �� �����, ��������� � »


������ �������� ������� ������� �������, ����������� 10 ��� ������


������ �������� ��������� ���������� ���������, ������� ��� ���������� � ������ ����� ������ �� ����������� �������� ������������ �������.
��������� ���������, ������ � ��������� ���������, �������� ������ ������ �� �������� ������ ��������.
������� ��������� ����������� � 20 ����� ��������� ����������. ����� �� ������� ���� � ���������, ���� ��������� �����.
������ �������� ���������� ������� ������������� � ����� ���������. ���������� ������ ���������� � ������� ������������� ��� ������ »


C���� ������� ����� � ����


C���� ������� ����� � ����
�� ������ ������ The Times, ���-���� �������� ������ ����� � ������ ����� ������� ������������� ����������� ����� ������. ������� ���� �� ���������� � ���-�������� ����� – 155 ������ ���������� ($305,26) �� ����.
���� ���� � ���������� �������� ������� �� 58% �� ��������� � ����������� 2005 ����, ������� �������� �������� ����� ������� ������������: ������� ���� �� ���� � ����� ���������� 44 ����� ���������� ($86,65). �� ������ ����������, ������������ »


����� �������� � ����� ������� � ���� – ����� � ��������


�� ������ ������ The Times, ���-���� �������� ������ ����� � ������ ����� ������� ������������� ����������� ����� ������. ������� ���� �� ���������� � ���-�������� ����� � 155 ������ ���������� (305,26 ��������) �� ����
���� ���� � ���������� �������� ������� �� 58% �� ��������� � ����������� 2005 ����, ������� �������� �������� ����� ������� ������������: ������� ���� �� ���� � ����� ���������� 44 ����� ���������� ($86,65). �� ������ ����������, ������������ �������� ����� �������� ���������� »


����� �������� � ����� ������� � ����


�� ������ ������ The Times, ���-���� �������� ������ ����� � ������ ����� ������� ������������� ����������� ����� ������. ������� ���� �� ���������� � ���-�������� ����� 155 ������ ���������� ($305,26) �� ����.
���� ���� � ���������� �������� ������� �� 58% �� ��������� � ����������� 2005 ����, ������� �������� �������� ����� ������� ������������: ������� ���� �� ���� � ����� ���������� 44 ����� ���������� ($86,65). �� ������ ����������, ������������ �������� ����� �������� ���������� �����. ������������ »24 36 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-