> >

���������� ���-������ � ��������� ��������� ������


���������� ���-������ � ��������� ��������� ������
� �������, 7 ����, ������������� ������-������ � ������������� ����������� ��������� ���������� ���-������ � ��������� ������ � ���������.
�� ��������� ������������� ������� ������� ��������� ������ ������� �� �������� �������, ��������� �������� ���� ���������� � ����������� �����������.
�� ������� ���������� ���, � ��������� ���-������ � ���������� ������� ������� ������� ��������� ����� �������.
lenta.ru

travel.ukr.net
»


���� � ������� �� ����


���� � ������� �� ����
���� – ����� ��������. ��, � ���������, ������������ ���� �� ������������ �������� �����, � ������ ������������ ��������, ����� ��� � ��������������, ���� ��������� �� �������������. � ����� ���������� ���-�� ����������������� �, ���� ��� ��� ����� �������-�������, ������ �������� � ���������� ������.
�� ���� ������ �� �������������� ��� ����, ��� ������� ����, �������� � ������� (��������, ��� ������� ��� ������������ �������� ���������), ����������, »


������������� ������� ����� � ������ � �������


������������� ������� ����� � ������ � ������� � ������� ������������� ������� ������ � ������ � ������������, ���� �������� �����. �� ������ ������, �� 11 �� 17 ������� �������� ������ ��������� ������� �������. �������� ��������� ������ ������ �����, � 185 ���������� � ������ �� ���������. �������, � ������� ���������� 50 �������, ����������� �� ������ � ������.
�� ��������������� ������, �������� �������� ������ �� �����, ��� � ����� �������� ���. �� ����� ������������ ������ ������ »


� ������� �������� ������� � ���������


������� � ��������� �� ������ � ������� ����� � ������ �� ������-������ �������, ����� ���� �������, ����� 30 �������� �������.
� �������� ���������� 50 �������. 17 �������� ���������� ������� �������, 11 ������� ��������� � ������� ���������. ���� ������� ������� �� ����� ���, ������� ������������� ���������� ������ �� ������������ ���������.
��� ��������� � 15 ����� ������ ������ ��������� ������������ � ��������.
������ ��������� �������� � 185 ���������� � ������ �� ���������.
������� »


������ ������ ���������� ������� � �������


� ����������� ����� �������� � �������� ������� ��� ����������� ������� ��� ����� ����� ������� �������� � ���������� ���� ���������� ������ XV ����. �������� �������� ����� ���� ������ ������������, ��� ��� ������� ������������ ���������� ����� ����������� ������ ����������.
����������� ������� ������� � 2000 ����, �� ��������� ������ �� ��� ��� �������� ��� ��������. ��� �� ����� ����������� ������������������ ������ ��������� �� ��, ��� ������ �������� 4�5 ������, ������������ ������ �������������� »


����� ������� ������ �������� ���������� � �������


����� 6, 5 ����� ��� ��������� � ��������� ����� ����������. ��� ����� ������� �� ��� ������� ���������� �����, ������� ���������� ������������.

���-��� ����� �� ������������ �������� – ��������� �� ����� ���-�������� �� ������������ ������ �����. ��� ������������ ������� ����� ����, ����� ��� ���� ���������� ������������ �� ���������� 10 ������. ������ ������� ����� ���� ���� � ��� ���������� ������� � �����. ��� ����������� ����������� �����������. ���������� ������ ���������� �� ���������� »


������ ����-���� ���� � �������!


������ ����-���� ���� � �������!
������� ��������������� ����������� �� “�������� ����������������� ��������” �, �������, �������� ����� ������ ��� � ������� ������������ �������������. ��� ������ ��������, ���� �� ����� ���������� ��������� ������� ������, ����� ������� � ����� “�������” �������. ��� ������� ���� ��������, ���������� ������������ ����-���� � ��������-���� ������� � ���� ����������� ������ ���������.
� ����� ��-��������� ��� ������ �������. ���� “���������” ����, ����� »


���������� ������: ����-������������ �� ���������


������� ��������������� ����������� �� “�������� ����������������� ��������” �, �������, �������� ����� ������ ��� � ������� ������������ �������������. ��� ������ ��������, ���� �� ����� ���������� ��������� ������� ������, ����� ������� � ����� “�������” �������. ��� ������� ���� ��������, ���������� ������������ ����-���� � ��������-���� ������� � ���� ����������� ������ ���������.
� ����� ��-��������� ��� ������ �������. ���� “���������” ����, ����� ��� ������ ������� � �����, ���� ������������ »


���� ������ ��� � ������� �������� – ����� � �������


����������� ������� ����������� ����� ������ ��� �� 10 ������� (�� ���� 14 �����������) ����. ������ ���� ���� �� �������� 8 ������� ����. ���������� ��� ������ ������� ���� ��������� ����� ��������. ���� � ����������� �������, ��� � ���������� ��� �� 7-8 ���� ��� ������ ��������� 1 ��������
��������, ���������� �� ����� � ���������� ������� ����� �� �������� (495) 796-93-77 � ������� ���, � 9.00 �� 12.00, ���� �� ����� ���������� www.hungaria.redroxx.eu.
� 2006 ���� ������� �������� »


����-������ �������� �������


����-������ �������� �������
������������� ����: ������ ������� ������ ������������ ����-�������� � ������������ � ������� ���������� ������������. ����� ���������� ���� ������������ � ������� �� ������ ������� ���������� ��� �������������� �������. ����� �������, 10% �� 842 ��������� �������� �������� ����������� � ����������� �� ����������� ����-���������.
������� ������� ���������� ������������������. ����� ������������ � ���������� �������� �������, �������� ������ ���������� »14 22 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-