> >

����� ������������� ������� � ������� ��������� – �� ��������


� ��� � ������������ ����� ������� ��������� ��������� ����� ������������� �������, �������� �� �������� ����� ����� �� ������������� ��������. �������, ��������� �������� �������� ������ ������ – ������-����, �������� ����� ���������� ����� �����.
����� ������� ����� ����������� � ��� �� �������� �� ��������, � �� ����� ������ ������� – ������ ���� � ���������� � ��� ����. ����������� – � ������������ ������� � �������.
������� ���������� �������� ������� ����� �������� ������������ ���, »


������������� ��������� ����������� � �����


26.05.2008 13:36 �����
� ������� ������� �������, ������ ����, ������� ��������� �����������, ������� ��������� ��� ������. � ��� ������ ������� ���������� ��������� �� ������� � �������. ����� ����, ���� ���������� �������� ��� ���������� ����������� �� ������.
���������� ��������� ��������� ���������� ����� �������, ��� � ���� ������ ������� �� ��������. ��� ��� ������������ ��������� ��������� ����� Baloon Jam, �������� ���������, ��� ����� ������� ������ �������� �� ���� ������. »


�������� ���������� ����������


�������� ���������� ���������� �� ������� ���������� ������������� ���������������� (IATA) � 1 ���� 2008 ���� ��� �������� ���������� ���������� �� �����������. �� �������� ��� ����� ��������, ��� ������������� ���������� �������� � �������� ����� �� ���� ��� ����� �������� ��� � ���������, � ����� ���� ���������� ���� ������������� �������� ��� ������� �� ����.
�� ������ �����-��������� ���������� ������� ������������� �������� ����� �������, ����������� ���������� ����� ������ »


�������� ��������� ���������� �� 10 ����


�������� ��������� ���������� �� 10 ���� � ���� 2008 ���� ���������  ������ ���������� ����������� ������� ����� ���������� �� 10 ����. ���� ���� � ������, ������������� �������� �������������� ������, ����� ��� ����� � ����� ������� ������� �� ������������� �������, ��������� �����, ������������� ��������, � ����� �������������� ����� � �������� �� ����� �������. ������� ����� ��� ��������  ��������� ������ � 70 ���� (����� 105 ������), � ����� ������ 6 ��� – 50 ���� (����� »


����� ���������� �������� �� ��������� ��������


����� ���������� �������� �� ��������� �������� ����� ���������� �������� �� ��������� ��������
� ������ �����, ������������� � ������-������� �������, 17 ��� ��������� ��������� ������, �������� �� ������� ������������ ��� ��������. ��������� ����� ��������� ������� ������ ������� � ������������� ����� XVI ����.
� ���� ���� ����������� �����, ���������� �������� "�������� ����������", ������ ����� ������ � ������� �����������. ������������ �������������� ��������� ����������� � »


���������� ������� ������� ��� ��������


���������� ������� ������� ��� �������� ���������� ������� ������� ��� ��������
� 1 ��� � �� ����� �������� ����� ������ ������� ������� ��� ��������� ���������. ��� ������ ������������ ���������, ������� ����������� ����, ����� ������������� � ���� �������. ��������, ������������ ����� ��. �������, ������� ������������ � ����������� ������ �������������� ������ ����� ���������� ���������� ������. ���� �� ��� ���� ����� ��������� ������ ����� ��� ������ � �������� ����� ������� � ������� »


����� ���������� �� ��������� �� ������� ������ �����


� ����� 21 ���� � 12-� ��� ������� ��������� ������ �� ������� ������ �����. ��� ���������� ��������� �������� ��������� Chodovar � ������ ������-�����.
��������� �������� � 11.00 �� ����� ���������. ��� ����� ������� �� ���� ����������� ����������� � ����. � ������� ���� � ������������� ������� ������� 37 ������ �� ��������, ��������������, ������ � �����. � ���� ���������� ������� ����� 100-�������� ����� ����� 52 ���������� ��� ������ ���������� �����. ����� ��������� ���������� �������� »


“������� ���������” ��������� �� ����������� ������


�� ������ ���������� ���������������� IATA (240 ������������, 94% ���������� � ����) ����� 90% ���������� ������������ ������������ ������������ ��������. ������� ������ ����� � 1 ���� �� ��������� �������� ������� �������� ������ ������������.
������ �������� ��� ����������, ��� �������� �������� �������� ��������� – �� ���� ����. �������� � ���. ���� � ������� ������������� ������������ � ��������� ������ ��������� ������ ��������� � 10 ��������, �� ������������ – ���� � ���� ������. »


� ����� �������� ���������� ���������� ������������


� ����� �������� ���������� ���������� ������������ ����� �� �������� ������� ����� ������ ������ ������������ ����������� ������, �� ������� ����� �������� ����������� �������� ��������. ������ ������������� ���������� ����� ����������� �� ������� � �������. ������ ���� �� ����������� ������� �����������. ������� ������� ��������� �� � �����, � � ������������ �������. ��� ���������� ���� ������� ������� ������ ����� �������� ���-��������, �������������, ����� ����������� ��������� � ����� �������, ������������������� »


��������� ��������� � ����� ��������


��������� ��������� � ����� �������� ��������� ����������� ��������� � ����� ����� ����������� ������� � ��������� �����. ��������� ��� ����� ������� � ���, ��� ����������� ���� ���������� ������ ��� ����� ������� ����� �� �������, ����� ��������� �� ������������� ���������. ���������� � �������� �������� ������ ������������, ������������ ������ �����������. ��������, ��� ������� �� ���������, ������������� ������� ������� ����� ������� ������ ����� �� �������, ��� � ��� ������� �� »15 89 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 40 60 80 ...

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-