> >

����������� �������� ������������� �������� ��������� ���� � 2010 ����


� ���������� ������ ����������� ���������� ������ ����������� �����������, ����������� �������������� ����� ������������������ ������ ������������� �������� ��������� ���� � 2010 ����.
�� ���������� ������ ����� ������ ��������� �������� ������� �������� ����� ��� ��������� ������� �����������. ������� ������� � ������ ����������������� ����������� ��� �������� �� ������ �����.
"� ����������� ���� ��� ������������ �������������� ������ – ��� � �������� ��������, � ������ ������, � ������������ »


�� ����� ��� �������� ��������� ������ ������������� ����� �� ������� �����


� ������� 25 ������� �� ����� ����� ������� ������ �������������� ������������� ��-����� «RTCY». ��������� ������ ������ ����� ������ ������, ������, ���, ������, �������� ������ � �����������.
�� ������ �������� �������� ����� �������� ����������� (Antonis Paschalides), ����� ����� �� ������ ������� ��������� ������������� �������� �� �����, �� � ������� ����������������� ������� ��� ���������������� � ���������� �� ������. �� ����� ������� � ��� ��������� ����������� ������, �� ���������� »


������ ����� ������ �������� �� �����


� ������� ��������� ���� ��� �� ����� �������� ������ ������: � ��������, �������, ���-���� � ������. � ������ ���� ���������� �������� ���������� ������ � ������� �������� ����� ��������� ����. ������ ������ �� 1000 ���, ����� ����� ��������� ����� ����, ����� � ����� ���������.
� ������������� ������ ���-���� ����� ������� 100 ��������� ����. ��� �������� � ������ ���-�����, ����� � ����������.
���������� ������ � ������, � ������ �����-���, ���� �������� �������� �����, �� � ��������� ����� »


������� ��������� �� ����� ���������


��� ������ ������� ����� �������� � �������� ����� �� ����������� ���������� � ��������� �� ������ � ������� 10 ����. ������ � ��� ���������� ��������, ������������� �������� ������������ �� �������, ���������� 2,5 ����.
������������� ������ Palm Beach � Golden Bay ��������, ��� ��� ������� ����� �� ����������� ��������� � ����������, �������������� ����������. � � ����� 10 ���� �������� ����� ������������ �������� ������ ��������, � ����� �����������, �������� "������- ���� ".
»


����� ��. ������ �������


� �������� �������� ������������� ������-��������� ��. ������.
������ ������ ��� ������������ �������� ����������� �������� �� ���������������. ����� ����������� ���������� �����������, ������� �������� ���������. ������ ���������� 70 ��� ���� ����� ��������� � �������� ��� 2010 �.
������������� ������ ���������� – ��������� ������ Restis �������, ��� ���������� ��������� – ������������ �������� Aman Resorts – ��������� 25 % ����� �� �������������.

http://www.alltravels.com.ua/2009/08/04/raboty-stoimostyu/
»


���� �� ������ ���-������� ����������


��� ���, ��� ����� �� ������� ������ ��� � �������� ��� �������� ���������, ����� ����������� � ���� �� ������ ���-������� ����������.
���������������������� ������ Vila Lara Resort, ������������� � ��������� ��������� �������, ����������� ������� ����� �� ������ � ����.
��� ���, ��� ����� ������������ �������� ����� ������ �� �������, ����� ���������� ������ ������������ ���������.
��� �������� �������� ���������������������� ��������, ������ �������� ����� ����� ��������, ������ �����������, »


������ � ����� ���������


������ � ����� ��������� ������ � ����� ���������  
� ��������� ������������� ������ ��������� ����������� ������ �� ����������� ������� ������� ����.
��������, ������� ������ �������������� �������� ����� � �������� � ������������, ���������� �� ���������� ������ ��������� (Palagruža).
������ �������� ������ ������������ ���������� � ����������� ����� �������������� ����. ������������ ����������, ����������� ����� ������ �������� – ��������� ��������, ������� »


�� ����� ������������� ����� ������


�� ����� ������������� ����� ������ �� ����� ������������� ����� ������
�������� ������������ � ������������ ��������� �� ������ ���������� ����� ������� ����� ������������� ������ ���� ������.
�������� ����������� ������� ����� � ����� ������ � ���������� �������� ���� ����� �� – ����� 21,4 ������ ��������� ���. � ���������� ����������� ������ � ������, ��� ����������� ����� ������ �������� ����������� ���������� �������. ������ ����� ����� ���� ������� �� �����, ��� »


�� ����� ������ ��������� ������


����� ������� ������� «������� ������» ��� �������������� �� ���������. � ������� ����� ��������� ������, ���������� �� �������� � �������� ������, ����������� ������� ������ ����� ������ �� ���������������������.
����, �����������: ����� �������� � �������������� �����, ����� — � ���������������� �����, � ������� — � �������� �����.
����� �������, ������������� ������� ��������� � ������� ��������. ��������, ��� � ��������� ������� � ������� �������� ������� ����, ������� »


����� ��������, ���������� ����, �����������


����� ��������, ���������� ����, ����������� ����� ��������, ���������� ����, �����������
����� ��������, ���������� ���� � ������ ��������� ���� �� �������� ���, ����������� �� 9,8% �� ��������� � ��� �� �������� �������� ����.
��� �������� ��-��-��, �� ���� ������� ��������� ���������� ���� �������� ����������.
�������� �� ������� �������� �������� ���������� ���������� ������, ��������� �������, ��� 2009 ��� ������, �� ���� ���������, "����� ������� ����� � ������� �������������� »1 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-